Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 24 Sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Mamy budżet na 2012

Rada Powiatu Grudziądzkiego uchwaliła dziś (29.12) projekt przyszłorocznego budżetu. W planie finansowym na 2012 rok dochody powiatu zaplanowano na kwotę 20,3 mln złotych, a wydatki wyniosą w sumie 21,8 mln złotych. Planowany deficyt wyniesie niecałe 1,5 mln złotych.

Największy udział procentowy niezmiennie dotyczy wydatków w następujących działach: Transport i Łączność7.771.939 (35,7 % ogółu budżetu), Pomoc społeczna – 4.779.033 (22%), Administracja Publiczna - 3.919.768 zł (18%), Oświata i Wychowanie - 2.674.752 (12,3%).

Na zadania inwestycyjne powiat przeznaczy w 2012 roku kwotę 4.007.318 zł. Do najważniejszych inwestycji zapisanych w projekcie przyszłorocznego budżetu należą: przebudowa drogi nr 1419 C Zielnowo-Gziki, przebudowa drogi nr 1377C Plesewo-Święte na odcinku o długości 400 m w miejscowości Święte, przebudowa drogi nr 1404 C Słup-Linowo na odcinku o długości 570 m w Słupie, jak również wykonanie dokumentacji technicznych dla przebudowy mostu na rzece Lutrynie w Świeciu nad Osą w ciągu drogi powiatowej nr 1407 C Rywałd-Świecie nad Osą – Lisnowo.  Na budowę chodników w przyszłym roku zarezerwowano kwotę 100 tysięcy złotych.

Wydatki związane z usługami w zakresie remontów dróg i sprzętu zaplanowano na poziomie 2.112.880 zł. Nakłady obejmą m.in. remonty cząstkowe dróg powiatowych za pomocą emulsji asfaltowej i grysów, masy asfaltowej na gorąco 3000 m² oraz z użyciem recyklera (150 t), wykonanie nakładek asfaltowych i powierzchniowego utrwalania nawierzchni w wybranych ciągach drogowych. Około 300 tysięcy złotych pochłoną wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg.

Planowane wydatki w dziale Pomoc Społeczna wyniosą blisko 5 mln złotych. Środki wykorzystane zostaną m.in. na utworzenie nowego etatu w związku z wyznaczeniem PCPR-u na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu, inwestycje w podległych powiatowi placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Białochowie i Wydrznie, a także na wspieranie rodzin zastępczych.

W Placówce w Wydrznie zaplanowano kolejny etap rewaloryzacji parku za kwotę 20 tysięcy złotych, a  wykonanie elewacji budynku wraz z ociepleniem drugiego piętra za ponad 100 tysięcy złotych.  20 tysięcy złotych ma kosztować z kolei rozbudowa parku pałacowego przy Placówce w Białochowie, planuje się również założenie wentylacji w pomieszczeniu na pierwszym i drugim piętrze i poddaszu za kwotę 70 tysięcy złotych.

W projekcie budżetu zaplanowano również środki na utworzenie kolejnych 6 rodzin zastępczych (aktualnie na terenie powiatu funkcjonuje 30 rodzin, w których przebywa 46 dzieci). W porównaniu z rokiem 2011 wysokość wydatków na rodziny zastępcze wzrośnie o ok. 178 tysięcy złotych. Powodem jest wejście w życie nowej ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, która nakłada na samorząd powiatowy wiele nowych obowiązków związanych ze wspieraniem rodzin w wypełnianiu ich funkcji (m.in. zapewnienie szkoleń, których celem jest podnoszenie kwalifikacji kandydatów do pełnienia roli rodziny zastępczej).  

Przewidywana pula wydatków w dziale Oświata i Wychowanie to 2.674.752 zł. W ramach tej kwoty nauczyciele z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie, przejdą dodatkowe kursy doskonalące. Jak co roku w budżecie powiatu zarezerwowano środki na bieżące wydatki, wynagrodzenia dla kadry pracowniczej i inwestycje.  Planuje się montaż oświetlenia awaryjnego w piwnicy szkoły oraz czujek dymowych. Zaplanowano również wydatki związane z działalnością stacji diagnostycznej, która znajduje się na terenie warsztatów szkolnych.

Samorząd powiatu dba również o zdrowie mieszkańców. Na profilaktykę zdrowotną przeznaczy w przyszłym roku 15 tysięcy złotych. W budżecie zaplanowano również 10 tysięcy złotychna pomoc dla Miasta i Gminy Łasin z przeznaczeniem dla Szpitala w Łasinie.

Podczas dzisiejszej sesji oprócz uchwalenia budżetu powiatu na przyszły rok przyjęto również uchwały w sprawach: zmian w tegorocznym budżecie, uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2012-2015, Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015, a także uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016.

W trakcie posiedzenia radnym przedstawiono także informację dotyczącą pracy Powiatowego Zarządu Dróg oraz zasad zimowego utrzymania dróg w powiecie.

komentarze (0) (Mamy budżet na 2012)

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 2011.12.29
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz