Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 24 Sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Sześć uchwał

Na XIV sesji zebrali się dzisiaj (30 listopada br.) radni Powiatu Grudziądzkiego. Pod obrady Rady trafiło sześć projektów uchwał.

Podczas dzisiejszej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie „Programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013”. Zgodnie z zapisami programu jego realizacja będzie się odbywała poprzez zlecanie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom zadań publicznych w formie: 1. powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub 2. wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Oferenci będą realizować w pierwszej kolejności te zadania, które program określił jako priorytetowe a zlecenie zadania będzie się odbywać po przeprowadzeniu otwartego konkursu chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia. Konkursy ogłaszane są przez zarząd powiatu i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Na posiedzeniu uchwalono również zmiany w tegorocznym budżecie i przyjęto uchwały w sprawach: przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla dorosłych, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie oraz uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest umożliwienie mieszkańcom powiatu dostępności do Internetu w celu zapewnienia im łatwiejszego kontaktu z urzędami i instytucjami. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działanie 4.2 „Rozwój usług i aplikacji dla ludności” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Radni wysłuchali także informacji o działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie, którą przedstawiła pani Bernadeta Klonowska, dyrektor ZSP.

Program współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013 wraz z uchwałą znajdują się na stronie internetowej www.powiatgrudziadzki.pl(w zakładce z życia powiatu – organizacje pozarządowe-konsultacje projektu programu współpracy) i www.bip.powiatgrudziadzki.pl

komentarze (0) (Sześć uchwał)

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 2012.11.30
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz