Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 24 Sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Absolutorium dla Starosty i Zarządu

W porządku obrad XXI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego (28 czerwca 2017 r.) znalazły się dwa ważne punkty dotyczące pracy Zarządu:  udzielnie przez radnych absolutorium Zarządowi Powiatu za 2016 rok i uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Grudziądzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2016 rok. W obu przypadkach wyniki głosowania były pozytywne i podjęte Uchwała przez radnych powiatu niemal jednogłośnie. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia powiatu.
Zaplanowane dochody powiatu grudziądzkiego w roku 2016  zostały wykonane w wysokości 29.661.618,27 zł co stanowi 102,0 % zaplanowanego budżetu, wydatki zaś zrealizowano w kwocie 28.699.197,64 zł, czyli na poziomie 90,9 %. W strukturze dochodów największy udział miały subwencje z budżetu państwa – 48,6 %, dochody z podatków PIT i CIT – 18,3%, dotacje celowe i rozwojowe – 23,0 % oraz dochody własne 10,1 % (w tym z opłat komunikacyjnych i za wydanie praw jazdy).
Najwięcej wydatków powiat grudziądzki poniósł w dziale Transport i łączność – 50,0 %, Pomoc społeczna – 14,6 %, Administracja publiczna – 14,1 % oraz Oświata i wychowanie – 8,7 %.
W minionym roku wykonano wiele ważnych inwestycji za kwotę 9.340.403,01 zł. Do największych z nich należy m.in. przebudowa drogi powiatowej Nr 1621C Chełmno – Mniszek – II, III, IV etap (3.132.679,54 zł), przebudowa mostu na rzece Lutryna w miejscowości Świecie nad Osą (1.771.906,13 zł) oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1368C Szembruczek Nowe Mosty – II etap na odcinku o dł. 2248 m (1.236.270,10 zł). W roku 2016 Powiat Grudziądzki przebudował/wyremontował łącznie ponad 22 km dróg. W ramach współpracy między samorządowej powiat udzielił pomocy finansowej Miastu i Gminie Łasin przekazując 640.999,52 zł na realizację zadania pn. „Remont ulicy Konarskiego i Sportowej w Łasinie oraz Gminie Grudziądz 675.222,73 zł na „Przebudowę drogi gminnej Nr 40539C Mały Rudnik – Szynych” i „Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej”.
W ubiegłym roku została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Rodzina w Centrum” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Starosta Grudziądzki, Edmund Korgol podziękował za poparcie dla pracy Zarządu Powiatu w roku 2016, podkreślając jednocześnie znaczący udział w realizacji budżetu wszystkich pracowników starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych i współpracujących samorządów.

Podczas posiedzenia głosowano także nad uchwałami w sprawach bieżących:

- udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Łasin na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 041302C w Szynwałdzie – etap I” i „Przebudowa drogi gminnej nr 041306C w Szynwałdzie – etap I będących zadaniami własnymi Miasta i Gminy Łasin,

- udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudziądz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg gminnych Nr 040157C i 040158C Ruda – Szynych będącego zadaniem własnym Gminy Grudziądz,

- udzielenia pomocy finansowej dla Gminy – Miasta Grudziądz na dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Rada Powiatu dokonała również oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie i Łasinie w 2016 r.
Podczas obrad radni podjęli także uchwały dotyczące przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 w powiecie grudziądzkim oraz przystąpienia do realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” jak również uchwały zmieniające w sprawach: przystąpienia przez  Powiat Grudziądzki do realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum” i uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2017 r.

 

  • autor: Hanna Arendt, data: 2017-06-29
wyświetl galerię w Cooliris
    • autor: Hanna Arendt, data: 2017-06-29
    • autor: Hanna Arendt , data: 2017-06-29
    • autor: Hanna Arendt, data: 2017-06-29
    • autor: Hanna Arendt, data: 2017-06-29

« wstecz