Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Niedziela 25 Sierpnia 2019

Imieniny

Józefa, Ludwika, Luizy

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Absolutorium dla Starosty i Zarządu

Jednym z głównych punktów VII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego było udzielnie przez radnych jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego za 2018 rok. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedstawił Radzie raport o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2018 r., który uzyskał aprobatę. Dokument obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim - 2018, w szczególności realizację polityk, programów i  strategii oraz uchwał rady powiatu. Ponadto zawiera wybrane dane z lat wcześniejszych.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2018 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia powiatu.
Zaplanowane dochody powiatu grudziądzkiego w roku 2018  zostały wykonane w wysokości 24.858.669,64 zł co stanowi 100,2 %, wydatki zaś zrealizowano w kwocie 20.907.698,91 zł, czyli na poziomie 84,1 %.
Starosta Grudziądzki, Adam Olejnik podziękował za poparcie dla pracy Zarządu Powiatu w roku 2018, podkreślając jednocześnie znaczący udział w realizacji budżetu wszystkich pracowników starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych i współpracujących samorządów.

Podczas sesji Rada Powiatu dokonała także oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu ziemskiego za 2018 r. W porządku obrad znalazła się uchwała dotyczące określenia planu doskonalenia nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w  placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grudziądzki. Ponadto Radni głosowali nad uchwałą zmieniającą projekt dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego nową ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Grudziądzkiego i zmianą Statutu Powiatu Grudziądzkiego.

Podczas obrad przyjęto również sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 i sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziadzu za 2018 rok.

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2019-05-31
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz