Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Czwartek 23 Stycznia 2020

Imieniny

Ildefonsa, Rajmunda, Emerencji

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Na zgromadzeniu o problemach powiatu

O Polsce samorządowej i zdecentralizowanej, poszerzeniu zakresu kompetencji samorządów powiatowych w dziedzinie rozwoju lokalnego oraz uporządkowaniu systemu finansowania dróg dyskutowano 3 i 4 kwietnia w Warszawie podczas XI Zgromadzenia Związku Powiatów Polskich. Udział w nim wziął Starosta Grudziądzki, Marek Szczepanowski.

 
Wśród najważniejszych dla powiatu grudziądzkiego stanowisk, przyjętych podczas zgromadzenia, były m.in:
- stanowisko w sprawie Polski samorządowej i zdecentralizowanej:
Starostowie postulowali o przekazanie samorządom terytorialnym wszystkich zadań mających podstawowe znaczenie dla codziennego życia obywateli. Na realizację tych zadań – zgodnie z Konstytucją RP – powinny zostać zapewnione adekwatne środki finansowe. Postulowali także o wzmocnienie organów wykonawczych samorządu, dotyczy to przede wszystkim starostów oraz zapewnienie powiatowi większej skali dochodów własnych dla umożliwienia realizacji zadań wspierających lokalny rozwój społeczny i gospodarczy. Starostowie opowiedzieli się również za uporządkowaniem i uproszczeniem obowiązujących przepisów prawnych, wzmocnieniem podstaw majątkowych samorządu, miedzy innymi poprzez przekazanie gminom i powiatom nieruchomości Skarbu Państwa niezbędnych do realizacji celów publicznych, jak również za wprowadzeniem standardów wykonywania zadań publicznych prowadzonych przez samorząd i powiązanie z nimi rozwiązań finansowych. Zdaniem delegatów Zgromadzenia Związku Powiatów Polskich należy przywrócić mechanizmy zespolenia powiatowych służb, inspekcji i straży w kształcie pozwalającym staroście na realny wpływ na działanie w sytuacjach kryzysowych.
- stanowisko w sprawie dochodów samorządu powiatowego:
Przedstawiciele samorządu terytorialnego opowiedzieli się za zwiększeniem udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu – do 12,5 %, zwiększeniem udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 3,0%, przyznaniem powiatom innych źródeł dochodów, w tym udziału w podatkach pośrednich (VAT, akcyza od paliw płynnych) oraz wprowadzeniem opłaty od czynności administracyjnych wykonywanych przez powiaty, dotyczy to np. decyzji administracyjnych z udziałem dużej ilości stron postępowania.
Ponadto członkowie zgromadzenia poparli wprowadzenie jako dochodu własnego powiatu, 50% składki na Fundusz Pracy oraz określenie algorytmu podziału pozostałych 50% składki na ten fundusz, wprowadzenie jako dochodu własnego powiatu środków będących dochodami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, wprowadzenie jako dochodu powiatu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Postulowali również, aby decyzje o umieszczeniu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych były zatwierdzane na podstawie postanowienia sądu.
- stanowisko w sprawie poszerzenia zakresu kompetencji samorządów powiatowych:
Delegaci wnieśli o uzupełnienie katalogu kompetencji powiatów o zadania z zakresu rozwoju lokalnego, a także wprowadzenie konkretnych narzędzi prawnych umożliwiających powiatom rzeczywistą realizację tego zadania (np. poprzez umożliwienie jednostkom samorządu powiatowego tworzenia spółek kapitałowych poza sferą użyteczności publicznej).
- stanowisko w sprawie realizacji zadań finansowanych z państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
Związek Powiatów Polskich stoi na stanowisku, że zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych powinny być zadaniami własnymi powiatu, przy zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych, adekwatnych do skali realizowanych zadań, na poziomie odpowiadającym co najmniej wysokości środków jakimi obecnie dysponuje PFRON.
- stanowisko w sprawie uporządkowania i modernizacji sieci dróg:
Starostwie postulowali o kompleksowe uporządkowanie sieci drogowej. Dostosowanie kategorii dróg do ich faktycznej roli, obciążenia i parametrów technicznych. Zdaniem Związku Powiatów oznacza to konieczność zmiany kategorii niemal 40% dróg.
Delegaci na XI Zgromadzeniu zaapelowali również o zapewnienie samorządom terytorialnym dodatkowych środków finansowych na modernizację i rozbudowę sieci drogowej oraz uporządkowanie prawa regulującego zarządzanie drogami.
- stanowisko w sprawie zmiany ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego:
Przedstawiciele powiatów zaapelowali do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o pilne wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą, w zakresie określenia realnych terminów uregulowania praw własności zasobów Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
- stanowisko w sprawie opłaty za wydanie karty pojazdu:
Na przełomie ostatnich lat nastąpił znaczny wzrost kosztów ponoszonych przez samorządy powiatowe związanych z wydaniem kart pojazdu. Starostowie swoje stanowisko skierowali w tej sprawie do Ministra Infrastruktury, w którym zaapelowali o pilne podjęcie działań, które pozwolą na dostosowanie wysokości pobieranych opłat do kosztów ponoszonych przez samorządy powiatowe.
 

drukuj (Na zgromadzeniu o problemach powiatu)

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 8.04.2008

« wstecz

baner toplayer
23