Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 22 Lipca 2019

Imieniny

Marii, Magdaleny, Albina

Menu

Nawigacja

Odnosniki

„ Merytoryczna dyskusja, rzetelna praca zespołu i partnerska współpraca – gwarancją sukcesu”

Rozmowa ze Starostą Grudziądzkim - Markiem Szczepanowskim

Panie Starosto, jak Pan ocenia mijającą kadencję pod względem społeczno – gospodarczego rozwoju powiatu?

Starosta: Rozwój społeczno – gospodarczy powiatu grudziądzkiego należy oceniać nie tylko z perspektywy mijającej kadencji. Obecna ma charakter szczególny, ponieważ częściowo pokrywa się z okresem unijnego programowania w latach 2007 – 2013 i jej efektywność jest postrzegana przez pryzmat skuteczności w pozyskiwaniu środków z RPO województwa kujawsko – pomorskiego. W szerszym aspekcie realizowane w tym okresie przedsięwzięcia mają stanowić impuls, a docelowo - podstawę tego rozwoju. To zadanie nadrzędne, wymagające wyjątkowej aktywności samorządów w tworzeniu warunków infrastrukturalnych oraz instytucjonalnych, warunkujących pozytywną prognozę w tym zakresie. Dlatego też ocena mijającej kadencji w kontekście rozwoju społeczno – gospodarczego byłaby na tym etapie przedwczesna.
Jakie przedsięwzięcia uważa Pan za satysfakcjonujące?
- Największą satysfakcję sprawia mi perspektywa realizacji zadań określonych przez Radę Powiatu w skorygowanym Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Grudziądzkiego na lata 2008 – 2013 i pozyskanie sojuszników dla koncepcji przebudowy dróg powiatowych stanowiących oś komunikacyjną ,,zachód – wschód”; ,,północ – południe”. Trudno mówić o osobistym wkładzie. To efekt merytorycznej dyskusji i rzetelnej pracy zespołu, którym mam zaszczyt kierować a także realnej i partnerskiej współpracy z samorządami Miast i Gmin oraz Gmin powiatu grudziądzkiego.
Czy może ma Pan jakieś osobiste sukcesy?
- Za osobisty sukces uważam wypracowanie modelu współpracy z Radą Powiatu Grudziądzkiego, samorządami lokalnymi oraz instytucjami, a także ewolucyjną politykę kadrową, stanowiącą podstawę funkcjonowania administracji.
W jakich dziedzinach działalności widzi Pan największe szanse rozwoju powiatu, a w jakiej sferze czuje Pan niedosyt?
- Przy zachowaniu dotychczasowego i niezmiennego- rolniczego- profilu powiatu największe szanse upatruje w tworzeniu warunków dla pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, rozwoju przetwórstwa rolno – spożywczego, edukacji i turystyki. Niedosyt odczuwam z powodu jakości nawierzchni dróg oraz ich postępującej degradacji. Planowane przedsięwzięcia pozwolą jedynie na złagodzenie problemu. Jego wyeliminowanie wymaga olbrzymich nakładów finansowych. Dlatego też nieustannie postulujemy o zmianę zasad finansowania i przywrócenie subwencji drogowej, zwiększenie puli środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i wydłużenie okresu trwania programu, a także wojewódzki mechanizm wsparcia finansowego z przeznaczeniem na odnowę nawierzchni.
W tym roku obchodziliśmy 10. rocznicę przywrócenia powiatów, co Pan sądzi o zakresie i możliwościach finansowania samorządów powiatowych przez rząd, czy te możliwości są wystarczające w dzisiejszej rzeczywistości społeczno – ekonomicznej?
- Odrodzony samorząd powiatowy ma już za sobą 10 – letnie doświadczenie. Wdrożenie w 1998 r. kolejnego etapu reformy decentralizacyjnej było realizacją powszechnych oczekiwań co do upodmiotowienia ponadgminnych wspólnot lokalnych i regionalnych. Obecnie zasadne jest wytyczenie nowych celów dla samorządu terytorialnego, w tym samorządu powiatowego i wyposażenie w kolejne instrumenty dające realny wpływ na kształtowanie lokalnego rozwoju społeczno – gospodarczego, budowę nowoczesnej i sprawnej administracji. Realizacja tych zadań wymaga wzmocnienia finansowego i majątkowego samorządu powiatowego, bowiem dochody powiatu są nadal głęboko niedoszacowane.
W tym celu należałoby:
- zróżnicować dochody powiatu na szczeblu lokalnym (zróżnicowany potencjał gospodarczy poszczególnych powiatów nie daje gwarancji wykonywania zadań własnych w oparciu o dochody z udziału w podatku CIT) i powiązać z udziałem w podatkach pośrednich (VAT i akcyza)
- zabezpieczyć środki na bieżące utrzymanie dróg bez konieczności konkursowego ubiegania się o nie. Konkursy winny ograniczać się jedynie do przypadków ubiegania się o środki na nowe obiekty infrastruktury drogowej.
Z powyższego wynika, że prawdziwa decentralizacja zadań i kompetencji winna odbywać się przy adekwatnej decentralizacji finansów publicznych.
PO lansuje pomysł wybierania Starostów w wyborach bezpośrednich, jakie prerogatywy przejęliby Starostowie jako jednoosobowa władza wykonawcza w powiecie?
- Jestem zwolennikiem wyłaniania przedstawiciela wspólnoty powiatowej w wyborach bezpośrednich jako jednoosobowego organu wykonawczego powiatu. Taki sposób wyboru w zdecydowany sposób wzmacnia pozycję Starosty w stosunku do partnerów wewnętrznych i zewnętrznych. Zwiększa też sprawność zarządzania z jednoczesną, imienną identyfikacją odpowiedzialności za realizację zadań publicznych. Należy nadmienić, że mimo gorących dyskusji wprowadzono z powodzeniem bezpośredni wybór wójta, burmistrza, prezydenta (2002 r.)
Jaka jest Pana opinia na temat wzmocnienia administracji powiatowej?
- Dla wzmocnienia administracji powiatowej, oprócz wzmocnienia finansowego i majątkowego, wymagane jest także wzmocnienie instytucjonalne. Niezbędne jest ponowne ukształtowanie relacji pomiędzy Starostą, a tzw. administracją specjalną szczebla powiatowego. Konieczny jest powrót do koncepcji zespolenia powiatowych służb, inspekcji i straży.
 
 Dziękuję za rozmowę.
 
Rozmawiała: Justyna Osiewicz

drukuj („ Merytoryczna dyskusja, rzetelna praca zespołu i partnerska współpraca – gwarancją sukcesu” )

  • data: 17.06.2009

« wstecz