Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Piątek 26 Kwietnia 2019

Imieniny

Klaudiusza, Marzeny, Marceliny

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Kolejne konsultacje

Wczoraj w Toruniu obradował Konwent Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dobre praktyki oraz prawidłowa organizacja współdziałania przedstawicieli samorządów powiatowych pozwoliły wypracować wspólne stanowisko w sprawie szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P oraz indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych. Powiat grudziądzki reprezentował starosta, Marek Szczepanowski.

Na posiedzeniu Konwentu przedstawiona została propozycja procentowego podziału środków w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa RPO (Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej) pomiędzy poszczególne typy samorządów:

- samorząd województwa (na drogi wojewódzkie) – 70%,

- samorządy powiatowe (na drogi powiatowe) -22%,

- samorządy gminne (na drogi gminne) – 8%.

Starostowie zwrócili szczególną uwagę Marszałkowi Województwa na rozdysponowanie środków w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa RPO (Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej) pomiędzy poszczególne samorządy, uwzględniając ilość kilometrów dróg jednostek terytorialnych. O środki na realizację odcinków dróg wcześniej uzgodnionych z Marszałkiem, samorządy powiatowe będą ubiegać się w drodze procedury konkursowej.

Starostowie wnieśli także o przyjęcie dla wszystkich działań oraz beneficjentów Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej poziomu dofinansowania równego 65%.

Postulowali również o zwiększenie dofinansowania do 65% dla projektów, przewidujących budowę dróg pieszo-rowerowych,  realizowanych w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa RPO (Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej).

Szczególny niepokój konwentu starostów budzą niektóre zapisy w wykazie indywidualnych projektów kluczowych dotyczące propozycji dofinansowania obwodnic miast. Przy założeniu wsparcia ze strony samorządu wojewódzkiego w wysokości 25%, część samorządów lokalnych nie zdoła udźwignąć ciężaru finansowania udziałów własnych w planowanych przedsięwzięciach.

Obradujący w Toruniu Konwent Starostów przyjął również stanowisko w sprawie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

drukuj (Kolejne konsultacje)

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 14.12.2007

« wstecz

baner toplayer
2