Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Wtorek 1 Grudnia 2020

Imieniny

Edmunda, Blanki, Natalii

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Podsumowanie kadencji

Samorząd powiatu grudziądzkiego jako nowa forma samorządu terytorialnego wyodrębnionego w nowej strukturze Rzeczypospolitej Polskiej realizował zadania publiczne wynikające z ustaw. W 1999 roku przejął Zespół Szkół im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie, dwa Domy Dziecka w Wydrznie i Białochowie oraz zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych. Ponadto na terenie powiatu zostało utworzone Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grucie, a także Wydział Promocji i Rozwoju oraz Biuro Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu. Kolejno w drodze porozumienia z wojewodą przejęto obsługę Biura Paszportowego, jak również utworzono przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Dodatkowo w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu działa Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów. W 2015 r. w Powiecie Grudziądzkim został uruchomiony system nieodpłatnego poradnictwa prawnego dla części społeczeństwa  wymagającego wsparcia w ramach którego funkcjonują dwa punkty z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. Jeden został powierzony organizacji pozarządowej, drugi punkt obsługiwany jest przez radców prawnych i adwokata wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu. Od początku powstania powiatu bardzo ważne miejsce zajmowały inwestycje drogowe, które dominowały w strategicznych dokumentach tj. w Strategii Rozwoju Powiatu Grudziądzkiego oraz w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Skuteczne zarządzanie siecią 391,705 kilometrów dróg powiatowych (Gmina Grudziądz - 93,765 km, Gmina Gruta - 65,752 km,  Miasto i Gmina Łasin - 77,590 km, Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński - 37,964 km, Gmina Rogóźno - 59,677 km, Gmina Świecie nad Osą - 56,957 km) było możliwe dzięki racjonalnej polityce finansowej. W minionych  latach w powiecie grudziądzkim przebudowano ponad 78 kilometrów dróg oraz wyremontowano ponad  46 kilometrów metodą nakładki asfaltowej i ponad 56 kilometrów metodą powierzchniowego utrwalania. Ogółem samorząd powiatu przeznaczył na inwestycje i remonty drogowe ponad 70 mln zł. Skromne dochody powiatu nie dawały zbyt wielkich możliwości na prowadzenie kosztownych inwestycji. Jednak starania Zarządu Powiatu Grudziądzkiego pozwoliły na uzyskanie środków pomocowych Unii Europejskiej na inwestycje drogowe w wysokości  ponad 4 milionów złotych, dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 5.024.298,27 zł  oraz 319.628,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Ponadto Powiat Grudziądzki pozyskał środki z budżetu państwa w ramach  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówek” w wysokości 4.596.124,46 zł, realizując inwestycje we współpracy z gminami z terenu powiatu grudziądzkiego. Pozostałe inwestycje wykonywane były ze środków własnych. Wyremontowano również inne elementy struktury drogowej np. przebudowy mostów. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców służby drogowe skupiły się na budowie chodników. W czasie trwania pięciu kadencji powstało ponad 28 km ciągów pieszych za kwotę ponad 3.000.000,00 złotych.

Każdego roku Samorząd powiatu przeznaczał środki finansowe na rozwój sportu i kultury w powiecie. Od 2000 roku jest organizatorem międzygminnego współzawodnictwa sportowego młodzieży szkolnej w powiecie. Corocznie dzieci i młodzież ze szkół z terenu powiatu grudziądzkiego mogą ze sobą rywalizować w różnych konkurencjach. Prowadzony jest ranking gmin jak również starania, by podstawą kształcenia dzieci i młodzieży nie było wyłącznie przekazywanie wiedzy, lecz także dbałość o ich sprawność fizyczną. Stąd też w każdym roku szkolnym organizowanych jest 36 zawodów sportowych.

Troska władz powiatu o rozwój kultury przejawia się we współuczestniczeniu w realizacji działań służących jej upowszechnieniu. Grudziądzki samorząd powiatowy od lat wspiera i promuje wiele przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, które na stałe zagościły w kalendarzu imprez powiatowych. Za jedną z istotnych form promocji w dziedzinie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz sportu Powiat Grudziądzki uważa aktywną politykę w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Kierując się troską o rozwój lokalny władze powiatu grudziądzkiego wspierają trzeci sektor zlecając w otwartych konkursach ofert realizację zadań publicznych.  Dbając o dziedzictwo narodowe udzielano dotacji Parafiom Rzymsko – Katolickim na prace konserwatorskie, restauratorskie  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Powiat Grudziądzki realizował również zadania w kierunku promocji oraz edukacji w zakresie  zdrowia zachęcając mieszkańców do wykonywania badań profilaktycznych. Ponadto angażował się w akcje niesienia pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz dotkniętych przez los np. „Szlachetna Paczka” czy „Twoja krew – Moje życie”. Udzielał pomocy finansowej Miastu i Gminie Łasin z przeznaczeniem dla Szpitala im. Macieja z Miechowa na częściowe pokrycie kosztów zakupu sprzętów  niezbędnych do usprawnienia pracy placówki leczniczej oraz zapewnienia wysokiego poziomu opieki nad pacjentami.

Realizowano projekty edukacyjne  z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego za kwotę 331.441,99 złotych. Wsparciem zostali objęci uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie. Środki finansowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w wysokości 708.522,76 zł pozyskane przez Powiat pozwoliły również na wykonanie termomodernizacji budynku warsztatów szkolnych oraz na zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Na przestrzeni lat zmieniała się oferta edukacyjna szkoły. Od 2015 roku w ramach utworzonego Powiatowego Funduszu Stypendialnego uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych otrzymują stypendium za wybitne wyniki w nauce.

Samorząd Powiatu Grudziądzkiego wspierał działalność przeciwpożarową. Jednostki ochotniczej straży pożarnej z terenu powiatu były wyposażane w zestawy środków ekologicznych oraz sprzęt specjalistyczny niezbędny do ratowania życia.

Ponadto w ramach zawartych porozumień z Komendą Miejską Policji w Grudziądzu przekazywał środki finansowe na zakup sprzętu techniki policyjnej.

Niezwykle istotne były również działania podejmowane w sferze pomocy społecznej i realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dzięki realizowanym projektom mieszkańcy powiatu grudziądzkiego  mogli skorzystać z różnych form wsparcia. W ramach programu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowano zakup trzech autobusów oraz trzech mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych wykorzystywanych przez podmioty realizujące w powiecie zadania na rzecz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne uzyskały wsparcie w ramach programu „Aktywny samorząd” - finansowanego przez PFRON, do którego realizacji Powiat przystąpił już w 2012 roku. W związku z potrzebą deinstytucjonalizacji  pieczy zastępczej Powiat Grudziądzki w roku 2017 pozyskał dofinansowanie do projektu budowy dwóch  placówek  opiekuńczo  - wychowawczych: w Łasinie i w Grucie. Dzięki pozyskaniu środków PFRON Powiat wspierał projekty w zakresie likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu grudziądzkiego. Samorząd Powiatu Grudziądzkiego nie zapomniał również  o Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie i w Białochowie. Dokonano tam szeregu inwestycji niezbędnych do dalszego funkcjonowania instytucji.

Skutecznie realizował działania w zakresie promocji powiatu.  Od 2008 roku do dnia dzisiejszego wydawane są publikacje albumowe ukazujące walory zabytkowe i przyrodnicze naszego regionu. Ponadto aktywnie uczestniczył w imprezach plenerowych prezentując z sukcesami produkty turystyczne.

Reasumując Samorząd Powiatu podejmował szereg działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Mimo skromnego potencjału finansowego udało się Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego zrealizować wiele inwestycji infrastrukturalnych, a także szereg przedsięwzięć o charakterze społecznym. 

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2018-10-12

« wstecz

baner toplayer
covid-19