Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 28 Listopada 2020

Imieniny

Lesława, Grzegorza, Jakuba

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Pierwsze Posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

W dniu 29 listopada br. Zarząd przyjął uchwały w sprawach: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018, wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,,Budowa dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych w Łasinie i w Grucie” oraz powołania komisji przetargowej, zmiany uchwały w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Grudziądzkiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego, a także w sprawie uzgodnienia projektu miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Nowa Wieś pomiędzy ul. Leśną i ul. Łąkową oraz ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019.

Ponadto w porządku obrad znalazły się projekty uchwał będące przedmiotem posiedzenia Rady Powiatu Grudziądzkiego tj.

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok,

- zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatu Grudziądzkiemu w 2018 r.

- wyboru przewodniczącego Komisji rewizyjnej Rady Powiatu,

- powołania pozostałych członków Komisji rewizyjnej Rady Powiatu i jej składu osobowego,

- powołania komisji stałych Rady Powiatu, ich składu osobowego oraz zakresu działania,

- wyboru Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu.

- powołania pozostałych członków Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu i jej składu osobowego,

- odwołania delegata Powiatu Grudziądzkiego do Stowarzyszenia Związku Powiatów Polskich,

- powołania delegata Powiatu Grudziądzkiego do Stowarzyszenia Związku Powiatów Polskich,

- delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

  • autor: Tekst: Justyna Mądzielewska, zdjęcie poniżej: Hanna Lotarska, data: 2018-11-30
  • Zdjęcie z posiedzenia Rady Powiatu

« wstecz

baner toplayer
covid-19