Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Czwartek 19 Września 2019

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Dnia 11.10.2011r. przy Staroście Grudziądzkim została powołana Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych, utworzona na podstawie art. 44b ust.1 i art. 44c ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Powołana przy Staroście, Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego.

Kadencja Rady trwa 4 lata. Ustawowy skład Rady wynosi 5 osób.

Spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, fundacje oraz  jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie powiatu, w skład Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw  Osób Niepełnosprawnych powołane zostały następujące osoby:

1. Krystyna Kaczorowska

Prezes Zarządu Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Grudziądzu

2. Zofia Laskowska

Członek Rady Powiatu Grudziądzkiego, prezes Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Gminy Rogóźno

3. Mariola Licznerska

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Świeciu n/Osą

4. Hanna Hamelska

Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudziądzu

5. Krzysztof Czepukojć

Pełnomocnik ds. przeciwdziałania patologiom społecznym w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin, członek Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Na Przewodniczącego Rady została wybrana Pani Krystyna Kaczorowska, Wiceprzewodniczącym Rady została Pani Zofia Laskowska, funkcję Sekretarza powierzono Panu Krzysztofowi Czepukojć.

Do zakresu działania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy:

1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych

2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

3. Ocena realizacji programów,

4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Grudziądzkiego pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

komentarze (0) (Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych)

  • autor: Elżbieta Macierzyńska, data: 2011.10.16

« wstecz