Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Czwartek 19 Września 2019

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Podsumowanie kolejnej edycji projektu systemowego pn. „Wędka – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego”

W  środę 14 grudnia br. w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego pn. „Wędka- program  aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt  realizowany przez   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011r w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, przy pomocy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

W konferencji udział wzięli: Starosta Grudziądzki, Pan Marek Szczepanowski, Skarbnik Powiatu, Pani Grażyna Kalita, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, Pan Jarosław Poznański,  Dyrektor Centrum Edukacyjnego „Euro” w Grudziądzu, Pani Janina Maleszka, Dyrektor Info-Biz Profesjonalna Edukacja w Grudziądzu, Pani Mariola Wiśniewska, Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wydrznie, Pani Daria Rogowska, Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Białochowie, Pani Bogumiła Przybielska, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie, Pani Barbara Heinrich, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie, Pani Monika Wróbel, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu n/Osą, Pani Mariola Licznerska, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie, Pani Sylwia Wysocka, Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Pani Krystyna Kaczorowska, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu, Pan Ireneusz Baranowski, Asystent Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Sekcji Prewencji  Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu, Pan Sylwester Lewandowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grudziądzkiego, Pan Krzysztof Klonowski, Członek Zarządu Powiatu Grudziądzkiego, Pan Grzegorz Masiota, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasinie, Pan Wacław Szramowski, przedstawiciele Rady Powiatu Grudziądzkiego, pracownicy firmy szkoleniowej „Euro” i  „Info-Biz”, uczestnicy projektu oraz pracownicy PCPR bezpośrednio zaangażowani  w realizację projektu.

W trakcie prezentacji Pani Bożena Grabda, koordynator projektu przybliżyła uczestnikom konferencji specyfikę projektu. Scharakteryzowała grupę docelową, którą stanowiły osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, nieaktywne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. W tej grupie znalazło się 12 wychowanków PO-W  i rodzin zastępczych, a także  osoby kontynuujące naukę po opuszczeniu rodziny zastępczej lub PO-W oraz 13 osób niepełnosprawnych ( uczestników WTZ w Łasinie). Następnie  przedstawione zostały cele, założenia i działania podejmowane w projekcie.

Celem głównym projektu był wzrost aktywności 25 mieszkańców Powiatu grudziądzkiego zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez nabycie przez nich umiejętności skutecznego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym przy zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji w 2011r.

W ramach projektu 12 beneficjentów objęto kontraktami  socjalnymi i zastosowano instrumenty aktywizacji edukacyjnej, zawodowej i społecznej. Osoby niepełnosprawne zostały objęte Programem Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.

Uczestnicy projektu objęci kontraktami socjalnymi skorzystali z następujących form wsparcia:

- kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności o charakterze zawodowym: kurs obsługi koparko- ładowarek – 2  UP, kurs profesjonalnego sprzedawcy, obsługi kas i urządzeń fiskalnych + minimum sanitarne – 2 UP , kurs  przedstawiciela handlowego oraz kurs prawa jazdy kat. „B”-  1 UP, kurs obsługi programów komputerowych dla zaawansowanych – 7 UP

- warsztatów z doradca zawodowym – 5 UP

- treningu umiejętności i kompetencji społecznych – 12  UP

- zajęć w grupie samopomocowej – 7 UP

 

Wobec uczestników  projektu objętych Programem Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych zastosowano następujące działania:

            - kurs bukieciarstwa i florystyki – 13 UP

            - warsztaty z doradcą zawodowym – 13 UP

            - turnus rehabilitacyjny – 13 UP

Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w wyjeździe integracyjnym do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Budżet projektu:

Ogółem 157 586 zł, w tym:

              141 039,47 zł  przyznane dofinansowanie:

środki europejskie 133 948,10 zł

dotacja celowa z budżetu krajowego  7 091,37 zł

               16 546,53 zł  wyniósł wkład własny, w tym:

środki PFRON  6 851,53 zł

środki zabezpieczone w budżecie Powiatu na sfinansowanie pobytu wychowanków w   PO-W w Wydrznie   9 695 zł

  • autor: Elżbieta Macierzyńska, data: 2011.12.16
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz