Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 18 Września 2019

Imieniny

Ireny, Stefanii, Irmy

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Aktywny samorząd

Powiat grudziądzki przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” adresowanego do osób niepełnosprawnych, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu (osób niepełnosprawnych) w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 

 W 2014 r. powiat w ramach programu realizuje  dwa moduły:

1). Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- zadanie 1 : pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

- zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B,

b) obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia  w społeczeństwie informacyjnym:

- zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

- zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego  i oprogramowania,

c) obszar C- likwidacja barier w poruszaniu się:

- zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,  tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej   posiadanej  protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne ( co najmniej na III poziomie jakości),

d) obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

2) moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym obejmujący opłatę za naukę (czesne), dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Warunki uczestnictwa w programie w module II:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. Na stronie internetowej Realizatora www.pcprgrudziadz.pl  dostępne są druki wniosków o dofinansowanie  obowiązujące w 2014 r., oraz uchwały Zarządu PFRON zawierające zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków, kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2014 r.

Terminy przyjmowania wniosków:

- moduł I : od 01.04.2014 r. do 30.09.2014r.,

- moduł II: od 06.03.2014r. do 30.03.2014r. – dotyczy wniosków o dofinansowanie obejmujących II semestr roku szkolnego/akademickiego 2013/2014 oraz od 01.09.2014r. do 30.09.2014 r.- dotyczy wniosków o dofinansowanie  obejmujących  I semestr roku szkolnego/akademickiego 2014/2015.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1  p.2 i p. 20 oraz pod numerem telefonu 56/4622939. Aktualne druki wniosków do pobrania ze strony www.pcprgrudziadz.pl ( zakładka Aktywny samorząd).

  • autor: Bożena Grabda, data: 2014.03.11

« wstecz