Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Czwartek 4 Czerwca 2020

Imieniny

Franciszka, Karola, Kwiryny

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie w Grudziądzu informuje o możliwości ubiegania się w 2016 r. o dofinansowanie ze środków PFRON do realizacji projektów na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Dofinansowanie do projektu:

 1. obszar B – likwidacja barier w urzędach (dotyczy urzędów administracji samorządu powiatowego), placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu; nie więcej niż  150.000,00 zł;

- adresaci pomocy: powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

 1. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

- adresaci pomocy: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

 1. obszar D – likwidacja barier transportowych;
  1. 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 
  3. 250.000,00 zł dla autobusów;

70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 80% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;

- adresaci pomocy:

            a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

            B) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

 1. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych - do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych,

- wnioski w obszarze -E -  Projektodawca składa bezpośrednio do Oddziału PFRON;

- adresaci pomocy: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

 1. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej - do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;

- adresaci pomocy: jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

 

Treść Programu, kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2016 r. uczestników Programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

„Wniosek Projektodawcy” – dostępny na stronie www.pcprgrudziadz.pl – wraz z wymaganymi w Programie załącznikami należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, pokój nr 18 w nieprzekraczalnym terminie do  8 kwietnia 2016 r.

Wymagane załączniki do wniosku określone zostały w Rozdziale I „Zasady ogólne” Załącznika nr 1 do procedur (Zasady dotyczące wyboru dofinansowania ...) oraz w rozdziałach od II do V „Zasady szczegółowe” Załącznika nr 1 do procedur – w zależności od wnioskowanego obszaru dofinansowania – załącznik i procedury dostępne na stronie www.pfron.org.pl

Dodatkowo prosimy o załączenie do składanych dokumentów pliku uzupełnionego „Wniosku Projektodawcy” w formie elektronicznej edytowalnej (Word, Excel) na nośniku CD lub mailowo na adres: pcprgrudziadz@op.pl

 

 

 

                

 

drukuj (Program wyrównywania różnic między regionami III)

 • autor: Rafał Gruszewski, data: 2016-03-10

« wstecz