Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 24 Lutego 2020

Imieniny

Bogusza, Macieja, Marka

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach

Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje projekt pod nazwą „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko – pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.

Związek powiatów tworzy 19 powiatów wchodzących w skład województwa Kujawsko – Pomorskiego tj. powiat brodnicki, bydgoski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, toruński, tucholski, wąbrzeski, włocławski, świecki, żniński.

Projekt polega na:

-        rozbudowie i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze 17 powiatów ziemskich województwa kujawsko-pomorskiego poprzez wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej pełnej treści wraz z uzupełnieniem ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali, utworzenie obiektowej mapy numerycznej budynków wraz z aktualizacją terenów zabudowanych i zurbanizowanych oraz zakup sprzętu komputerowego;

-        rozbudowie i modernizacji ewidencji gruntów w zakresie weryfikacji istniejącej numerycznej mapy ewidencyjnej z częścią opisową dotyczącą użytków gruntowych i klasoużytków oraz zakupu sprzętu komputerowego na obszarze 2 powiatów ziemskich województwa kujawsko-pomorskiego (powiat aleksandrowski i mogileński).

Projekt jest realizowany w partnerstwie. Lider projektu, czyli Związek jest odpowiedzialny za strategiczne zarządzanie projektem, podpisanie umowy o dofinansowanie i wypełnianie jej zapisów, całościową realizację i rozliczenie projektu, dokonanie zakupów sprzętu komputerowego oraz promocję projektu.

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Partner projektu bierze udział w strategicznym zarządzaniu projektem oraz promocji projektu i upowszechnianiu jego idei.

19 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego jako Partnerzy projektu biorą udział w strategicznym zarządzaniu projektem i koordynacji realizacji projektu na poziomie powiatowym, jak również są odpowiedzialni za wykonanie usług geodezyjnych w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na poziomie powiatowym oraz udostępnienie bazy z wykonanych opracowań geodezyjno – kartograficznych.

 

Podstawowe informacje o projekcie:

 

Całkowita wartość projektu: 27.370.899,35 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 27.278.716,07 PLN

Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 20.459.037,05 PLN

Okres realizacji  projektu: 01.01.2013 r. – 30.06.2015 r.

 

Głównym celem realizacji projektu jest rozwój usług publicznych poprzez rozbudowę i modernizację systemów ewidencji gruntów, budynków i lokali z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Do pozostałych celów projektu należą:

-        dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do wymogów prawa w zakresie ewidencji gruntów i budynków:

·         uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali oraz wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej o pełnej treści,

·         aktualizacja numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków,

·         aktualizacja bazy danych budynkowych,

·         usunięcie rozbieżności części opisowej ewidencji z częścią graficzną,

·         uzyskanie interoperacyjności zbiorów danych z innymi rejestrami i ewidencjami,

-        usprawnienie przepływu informacji i obsługi interesantów z wykorzystaniem przekazu elektronicznego,

-        kompleksowość i poprawa jakości świadczonych usług na rzecz osób i jednostek korzystających z danych operatu ewidencji gruntów i budynków,

-        usprawnienie prac jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania gospodarczego, przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń,

-        budowa społeczeństwa informacyjnego.

 

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

-        liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych - 19 sztuk,

-        liczba użytkowników udostępnionych rejestrów publicznych - 186 168 osób,

-        potencjalna liczba usług publicznych zrealizowanych on-line w wyniku realizowanych projektów – 1.

 

Więcej informacji o projekcie jest dostępnych na stronie Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego http://zpwkp.znin.pl/

« wstecz