Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 21 Sierpnia 2019

Imieniny

Joanny, Kazimierza, Emiliana

Menu

Nawigacja

  • Z życia powiatu   /  
  • Inwestycje   /  
  • Przebudowa dróg nr 1380C Grudziądz – Nicwałd i 1384C Pokrzywno – Orle – Słup   /  

Odnosniki

Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 1380C Grudziądz – Nicwałd i 1384C Pokrzywno – Orle – Słup na odcinku o łącznej długości 3200 m

W dniu 31.12.2010 r. zawarta została umowa nr WPW.I.3043-1-101-699/2010 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Powiatem Grudziądzkim o dofinansowanie Projektu pn.

„Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 1380C Grudziądz – Nicwałd i 1384C Pokrzywno – Orle – Słup na odcinku o łącznej długości 3200 m”

Nr RPKP.01.01.00-04-104/10

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej

Działania 1.1 Infrastruktura drogowa

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość inwestycji  2.862.820,50 zł (koszty kwalifikowane) w tym 50% dofinansowanie EFRR –  tj. 1.431.410,25 zł. Z tego w 2010 r. poniesiono wydatki w kwocie 122.984,00 zł w tym dofinansowanie EFRR 50% tj. 61.492,00 zł.

W dniu 25.11.2010 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych – Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” sp. z o.o. z Wąbrzeźna.

Projekt dotyczy przebudowy dwóch odcinków dróg powiatowych, które łączą się w miejscowości Nicwałd.

Na drodze powiatowej nr 1384C Pokrzywno – Orle - Słup będącą drogą klasy Z, przebudowa na długości 1040 m obejmuje:

- regulację szerokości jezdni do 5,5 m,

- budowę chodników,

- budowę zatoki autobusowej,

- przebudowę przepustu.

Przebudowa obejmuje również regulację odwodnienia drogi , poprzez regulację i oczyszczenie rowów oraz budowę ścieków podchodnikowych.

Na drodze powiatowej nr 1380C Grudziądz - Nicwałd będącą drogą klasy G przebudowa na długości 2160 m polega na:

- uregulowaniu szerokości jezdni do 6m,

- regulacji poboczy gruntowych do szerokości 1,25 m,

- budowie zatoki autobusowej.

Na przebudowywanych odcinkach dróg nie występują poważniejsze zakłócenia ruchu, a budowa chodników na odcinku Pokrzywno – Słup w  Nicwałdzie wpłynie na usprawnienie ruchu pieszych.

Obecnie trwają prace przy regulacji poszerzenia jezdni na obydwu odcinkach drogowych oraz zakończono budowę ciągu chodnikowego w Nicwałdzie.

Wykonawca przystąpił do robót bitumicznych – nawierzchnia jezdni.

komentarze (0) (Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 1380C Grudziądz – Nicwałd i 1384C Pokrzywno – Orle – Słup na odcinku o łącznej długości 3200 m)

drukuj (Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 1380C Grudziądz – Nicwałd i 1384C Pokrzywno – Orle – Słup na odcinku o łącznej długości 3200 m)

wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz