Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 18 Września 2019

Imieniny

Ireny, Stefanii, Irmy

Menu

Nawigacja

 • Podstawowe informacje   /  

Odnosniki

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
: :
:
przetarg nieograniczony
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
BUDOWA WINDY OSOBOWEJ W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-19 15:35
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2019-08-19
Data końca składania ofert: środa 2019-09-04 godz. 11:00
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie nr 587352-N-2019 z dnia 2019-08-19 r.

Powiat Grudziądzki: BUDOWA WINDY OSOBOWEJ W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Grudziądzki, krajowy numer identyfikacyjny 87111861000000, ul. ul. Małomłyńska  1 , 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 45 14 400, e-mail promocja@powiatgrudziadzki.pl, faks 56 45 14 401.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiatgrudziadzki.pl

 

 • zdarzenie opublikował: Dawid Banasiak
  data dodania: 2019-08-19 15:33
Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-04 16:00
Typ zdarzenia: informacja
 • autor informacji: Jarosław Poznański
  data wytworzenia informacji: 2019-09-04
 • zdarzenie opublikował: Kazimierz Sobótka
  data dodania: 2019-09-04 15:15
Załączniki:
 • Informacja294.19kB
  • załącznik opublikował: Kazimierz Sobótka
   data dodania: 2019-09-04 15:15
[drukuj]