Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Wtorek 20 Kwietnia 2021

Imieniny

Agnieszki, Czesława, Amalii

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Projekt „Aktywna Mama, aktywny Tata”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpocznie
z dniem 09.01.2020 r. realizację drugiej tury działań przewidzianych  w harmonogramie projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”
w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

Projekt „Aktywna Mama, aktywny Tata” skierowany jest do:

  1. osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym osoby na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy
    z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
  2. osób bezrobotnych pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,

Projekt „Aktywna Mama, aktywny Tata” obejmuje następujące formy wsparcia dla Uczestników Projektu:

a) refundacja pobytu dziecka w żłobku do wysokości 800 zł miesięcznie do 12 m -cy i nie dłużej niż do 31.03.2021 r.(w tym wpisowe za bieżący rok szkolny, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w placówce, w ramach projektu);

  1. b) refundacja pobytu dziecka w klubie dziecięcym do wysokości 600 zł miesięcznie do 12 m-cy i nie dłużej niż do 31.03.2021 r.;
  2. c) refundacja wynagrodzenia niani do wysokości 800 zł miesięcznie do 12 m-cy i nie dłużej niż do 31.03.2021 r. (w tym składek na ubezpieczenia społeczne niani, które opłaca rodzic zgodnie z umową o świadczenie usług oraz zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym składki na ubezpieczenie chorobowe niani, o ile rodzice zobowiązali się do opłacania tej składki).
  3. d) refundacja wynagrodzenia opiekuna dziennego do wysokości 600 zł miesięcznie do 12 m-cy i nie dłużej niż do 31.03.2021 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające wymogi uczestnictwa,  zamieszkałe na terenie powiatu grudziądzkiego, mogą  składać dokumenty w siedzibie  tut. Centrum w terminie od 09.01.2020 r. do 20.01.2020 r., w godzinach 7.30-14.00, I p., pok. 112.

  • autor: Anna Karpus, data: 2020-01-08

« wstecz

baner toplayer
covid-19