Aktualności

Młodzieżowy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ruszyły konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyjęcia jego statutu. Poniżej szczegółowe informacje dotyczące konsultacji.

 

  1. Przedmiot konsultacji: projekt statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  2. Uczestnicy konsultacji: Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535)
  3. Termin konsultacji: od 15 września 2021 r. do 5 października 2021 r.
  4. Formy konsultacji – uwagi do ww. projektu będą przyjmowane wyłącznie na Formularzu uwag do projektu:

- w formie pisemnej – pocztą na adres Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń lub osobiście w Punkcie Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w godzinach pracy Urzędu),

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl

  1. Adres strony internetowej, na której zamieszcza się projekt konsultowanego dokumentu: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz portal dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl
  2. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji: Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  3. Osoby składające opinię w imieniu podmiotów, o których mowa w pkt 2, zobligowane są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego oraz do podpisania formularza wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
  4. Nie będą rozpatrywane opinie niepodpisane lub niezawierające informacji o uczestnikach konsultacji, o których mowa w pkt 2.
  5. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl
  • autor: Natalia Mrozińska, data: 2021-09-13

Cofnij