Wsparcie w obszarze zdrowia

Podpisanie umowy

qrOMAAAAAElFTkSuQmCC

 

Starosta Adam Olejnik, Wicestarosta Marcin Dziadzio oraz Skarbnik Powiatu Grażyna Kalita wzięli udział w uroczystym wręczeniu umowy o dofinansowanie projektu "Wsparcie w obszarze zdrowia" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Celem projektu jest zapewnienie zdrowia i komfortu pracowników, dostosowanie środowiska pracy poprzez działania ukierunkowane na poprawę warunków pracy i eliminację zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. 

Całkowita wartość projektu: 390.062,50 zł, w tym dofinansowanie: 351.056,26 zł.

Termin realizacji zadania: 

kwiecień 2024 r. - listopad 2024 r.

  • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2024-04-26

Wsparcie w obszarze zdrowia

qrOMAAAAAElFTkSuQmCC

 

Tytuł projektu: Wsparcie w obszarze zdrowia

Nr projektu: FEKP.08.08-IZ.00-0022/23

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach

Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji
i włączenia społecznego

Działania 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia

Celu szczegółowego 4d Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw
i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia

programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną zadania:

- poprawa ergonomii środowiska pracy poprzez zakup sprzętu odpowiadającego potrzebom uczestników projektu  tj. zakup ergonomicznych krzeseł biurowych, biurek, monitorów, myszy, klawiatur, podnóżków.

-wzmocnienie potencjału zdrowia psychicznego pracowników poprzez zorganizowanie trzech szkoleń
w zakresu przeciwdziałania  wypalenia zawodowego, radzenia sobie ze stresem, zdrowia psychicznego
i zakazu dyskryminacji.

Grupy docelowe projektu:

- pracownicy Starostwa Powiatowego w Grudziądzu oraz pracownicy jednostek podległych zatrudnionych na stanowiskach administracyjno- biurowych w tym kierowniczych (Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Wydrznie)

Cel projektu:

Celem projektu jest zapewnienie zdrowia i komfortu pracowników, dostosowanie środowiska pracy poprzez działania ukierunkowane na poprawę warunków pracy i eliminację zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, bezpieczeństwa środowiska pracy jak również zminimalizowanie obrażeń czy ryzyka wypadków. Ponadto nastąpi wzmocnienie potencjału zdrowia psychicznego pracowników.

Efekty, rezultaty projektu:

Projekt przyczyni się do osiągnięcia produktów oraz rezultatów wskazanych we wniosku
o dofinansowanie. Zawiera kompleksowe rozwiązania przyczyniające się do eliminowania zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie pracowników.

Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa ergonomii pracy. Ponadto poprzez szkolenia, uczestnicy projektu zdobędą nowe kompetencje, które pozwolą na lepsze funkcjonowanie w pracy i przyczynią się do wzmocnienia potencjału zdrowia psychicznego.

Wartość projektu:

Całkowity koszt projektu: 390.062,25 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:

EFS+ 331.553,12 zł

Budżet państwa – 19.503,13 zł

Wkład własny: 39.006,25 zł

#FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie

 

  • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2024-04-25