Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Łasinie

Informacja o projekcie

wfc4Wd7hOk9NQAAAABJRU5ErkJggg==

Projekt „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Łasinie”

Projekt Nr: RPKP.06.01.02.-04-0017/20-00/

Informacja o projekcie

Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Łasinie

Beneficjent projektu:

  • Powiat Grudziądzki

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 20.04.2020 r. – 30.11.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 1 542 560,89 zł

Kwota dofinansowania UE (EFRR): 1 311 176,75 zł

Cel projektu: Zwiększenie dostępu do usług społecznych, poprzez budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej w powiecie grudziądzkim.

Realizacja projektu przyczyni się do powstania 14 nowych miejsc dla dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Projekt zakłada budowę budynku przeznaczonego na funkcję Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w miejscowości Łasin wraz z altaną, ogródkiem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Budynek przystosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Planowane efekty:

1) liczba obiektów dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

2) liczba nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności – 1 szt.

3) liczba osób korzystających z nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych  na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności – 14 osób.

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2021-09-30