Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest starosta jako przewodniczący zarządu powiatu.

Starosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego.

W ramach Wydziału Rozwoju, Edukacji i Zarządzania Kryzysowego utworzono Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewniające przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego którego zadaniem jest:

  1. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
  2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
  3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
  4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
  5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
  6. dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
  7. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

W sytuacjach alarmowych, w których niezbędna jest pomoc Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub Państwowego Ratownictwa Medycznego i gdy wymagane są natychmiastowe działania tych służb wybieraj numer alarmowy 112 (Centrum Powiadamiania Ratunkowego)

  • 729x308