Deklaracja Dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-22. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych zdjęć 2572 nie posiada opisu alternatywnego - opisy będą sukcesywnie uzupełniane. Wśród opublikowanych dokumentów 183 pliki PDF nie zawiera warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-22. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-12-15.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Kannenberg, koordynator.dostepnosci@powiatgrudziadzki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 451 44 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście główne od strony Alei 23-stycznia, i wejście z parkingu od strony ul. PCK oraz wejście boczne od strony ul. PCK po lewej stronie budynku.

Przy schodach do wejścia głównego po prawej stronie znajdują się oznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia od strony ul. PCK prowadzą schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach, po lewej stronie umiejscowione są dwa oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wejście boczne po lewej stronie budynku od strony ul. PCK przeznaczone do celów ewakuacyjnych.

W centralnej części budynku umiejscowiona jest winda osobowa zapewniająca dostęp do każdej kondygnacji osobom z trudnościami w poruszaniu się i osobom na wózkach inwalidzkich.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Punkt Obsługi Interesanta umiejscowiony jest na parterze po prawej stronie wejścia głównego, punkt wyposażono w stanowisko umożliwiające obsługę osób na wózkach inwalidzkich, a także stanowisko wyposażone w lupę powiększającą tekst dla osób słabowidzących. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Do każdej osoby z zgłaszającej potrzebę pomocy skierowany zostanie pracownik merytoryczny, który zapewni odpowiednie wsparcie.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.

W budynku nie jest dostępna usługa tłumacza migowego.