Dostępny samorząd - granty

Informacja o projekcie

 

 

Projekt „Dostępny samorząd – granty”

Tytuł przedsięwzięcia: „Poprawa dostępności do usług publicznych”

Beneficjent projektu:

  • Powiat Grudziądzki

Projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 84 069,41 zł

Kwota dofinansowania: 84 069,41 zł

Cel projektu: Zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej dla mieszkańców powiatu grudziądzkiego. Wpłynie to na poprawę dostępności usług dla osób o różnorodnych potrzebach i rodzajach niepełnosprawności. Realizacja przedsięwzięcia zapewni znaczącą poprawę w zakresie dostępności usług Urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami.

Opis realizacji przedsięwzięcia grantowego: Planowany jest montaż platformy przyschodowej, wymiana i montaż drzwi wejściowych, zakup tablic z informacją pisaną i piktograficzną oraz oznakowanie alfabetem Braille’a, zamieszczenie na stronie internetowej elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania. Ponadto powiat jako wnioskodawca zamierza poprawić dostępność usług  w swoich jednostkach organizacyjnych poprzez zapewnienie dostępności cyfrowej stron internetowych: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie. Zostanie zakupiona także pętla indukcyjna do obsługi osób słabosłyszących.

 

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2022-11-29