Organizacje Pozarządowe

Wyniki otwartych konkursów ofert z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

Wyniki otwartych konkursów ofert z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa w 2022 roku

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa w 2022 roku

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2022

W dniu 16 marca 2022 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego (uchwała Nr 113 /125 /2022) ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2022 z zakresu:

Nabór na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaprasza do wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w zakresie:

Głosowanie na kandydatów na członków RDPP V kadencji

Informujemy, że rozpoczęło się głosowanie na kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji. Podczas naboru organizacje pozarządowe z regionu zgłosiły 13 kandydatów. Poniżej znajduje się lista:

Roczny program współpracy na rok 2022 uchwalony

Po przeprowadzonych konsultacjach, które trwały od 18 października 2021 r. do 2 listopada 2021 r. w ramach których nie zgłoszono żadnych uwag i sugestii do przedstawionego projektu programu Rada Powiatu Grudziądzkiego przyjęła „Roczny program współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

Listopadowe szkolenie

Zachęcamy do udziału w ostatnim w tym roku bezpłatnym szkoleniu w ramach zleconego przez Samorząd Województwa zadania pn. „Pracownia NGO 2021 – działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim realizowanego przez TSAS w Toruniu”.

Konsultacje społeczne

Informujemy, iż 14 października 2021 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Program rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego. Aby wziąć udział w spotkaniu należy dokonać rejestracji; można to zrobić wysyłając Formularz zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu zamieszczonych na wskazanych poniżej stronach internetowych:

Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

Informujmy, że w związku z realizacją programu pn. „Zajęcia klubowe w WTZ” zbliża się I tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu.

NGO-sy!

Informujemy, że od 14 października 2021 roku trwają konsultacje społeczne projektu pn. „Program rozwoju gospodarczego województwa kujawsko–pomorskiego”. Z projektem dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w Departamencie Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego (pokój 415), Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Rozpoczęły się konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022’’

Uprzejmie informuję, iż rozpoczęły się konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022’’.