Organizacje Pozarządowe

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.

W dniu 11 czerwca 2024 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2024 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Więcej informacji w załącznikach.

 • autor: Bożena Grabda, data: 2024-06-12

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego

W dniu 26.04.2024 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 183/28/2024 ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2024 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Informacje dotyczące konkursu zawarte są w uchwale Nr 183/28/2024 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26.04.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2024 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Załączamy wzór ofert i sprawozdań (do pobrania poniżej):

- uchwała Nr 183/28/2024 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26.04.2024 r.,

- druk oferty - wzór;

- druk sprawozdania - wzór.

 • autor: Monika Partyka, data: 2024-04-26

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

Dzisiaj (27 marca 2024 r.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W roku 2024 3 organizacje pozarządowe otrzymują dotację na realizację 3 zadań. 

Więcej informacji w załączniku.

 • autor: Hanna Lotarska, data: 2024-03-27

Wyniki otwartych konkursów ofert z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

Dzisiaj (1 marca br.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozdysponował fundusze na wsparcie organizacji pozarządowych realizujących przedsięwzięcia sportowe w naszym regionie. Dotacje na łączną kwotę 21 000,00 złotych otrzyma 5 organizacje, które zrealizują w sumie 7 zadań publicznych.
Dofinansowanie na przeprowadzenie imprez sportowych otrzymają: Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie, Autonomiczna – Ludowa Kolarska Sekcja „STAL”, Uczniowski Klub Sportowy „Orion” Gmina Grudziądz, Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu oraz Liga Obrony Kraju.

 • autor: Hanna Lotarska, data: 2024-03-01

Zmiana terminu dokonania wyboru ofert

Informujemy o przedłużeniu terminu  dokonania wyboru ofert w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2024 w zakresie KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO do dnia 27 marca 2024 r.

Załączniki:

 • uchwała Nr 177/12/2024 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 1 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2024 z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” oraz „Turystyki”,
 • załącznik nr 1 – ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • autor: Hanna Lotarska, data: 2024-03-01

Zarząd Powiatu ogłasza nabór na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaprasza do wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024 w zakresie:

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • turystyki;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2024.

Nabór przeprowadzony będzie w terminie od dnia 5 lutego 2024 r. do 12 lutego 2024 r.

Więcej informacji znajduje się w poniższych załącznikach.

 

 • autor: Hanna Lotarska, data: 2024-02-05

Otwarty konkurs ofert na 2024 rok

Dzisiaj (16 stycznia 2024 r.) ogłoszono otwarte konkursy ofert do realizacji w roku 2024 w 3 zakresach:

 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 3. turystyka.

Oferty można składać osobiście w godzinach pracy Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz lub przesłać na wskazany adres w terminie do 9 lutego 2024 roku. O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do urzędu (data wpływu).

Zadanie należy zrealizować w roku 2024, przy czym początkiem realizacji zadania opisanego w ofercie powinien nastąpić nie wcześniej niż 35 dni od ostatniego dnia terminu składania ofert.

Prosimy o rozważne zapoznanie się z treścią ogłoszeń: wzorem oferty, wzorem sprawozdania. W szczególności prosimy zwrócić uwagę na warunki formalne, które musi spełnić oferta oraz terminem realizacji zadań.

Załączniki:

- uchwała Zarządu Powiatu Grudziądzkiego nr 173/3/2024

- wzór oferty,

- wzór sprawozdania.

 • autor: Hanna Lotarska, data: 2024-01-16

Program współpracy uchwalony

Podczas ostatniej sesji Rada Powiatu Grudziądzkiego przyjęła „Roczny program współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

Program Współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec organizacji pozarządowych. Przyjmowanie rocznych Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Poniżej do pobrania:

 • autor: Hanna Lotarska, data: 2023-11-16

Wybory do sejmiku organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Grudziądzkiego do zgłoszenia kandydatów na członka Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie „Karty zgłoszenia kandydata na członka Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego”, która dostępna jest poniżej. Wypełniony formularz należy dostarczyć osobiście do siedziby Starostwa Powiatowego w Grudziądzu lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86 – 300 Grudziądz, bądź przesłać elektronicznie na e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl do dnia 29 listopada 2023 r.

Spośród zgłoszonych kandydatów zostanie wybrany jeden delegat do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego reprezentujący Powiat Grudziądzki oraz jeden stały zastępca. W celu przeprowadzenia wyborów serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2023 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu (parter).

Ponadto informujemy, że praca w Sejmiku ma charakter społeczny. Od jego członków oczekujemy dużego zaangażowania w sprawy społeczne, możliwości dojazdu do Torunia na spotkania Sejmiku (koszty nie są refundowane), ogólnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce i w regionie oraz możliwości dostępu do poczty elektronicznej (co najmniej raz w tygodniu) i umiejętności wyjścia poza interesy własnej organizacji.

 

Załączniki:

Regulamin Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod linkiem https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/regulamin-sejmiku,995,l1.html

 • autor: Hanna Lotarska, data: 2023-11-15

Konsultacje Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego na rok 2024 zakończone

Zakończyły się konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

W konsultacjach wzięła udział jedna organizacja pozarządowa, która zgłosiła dwie uwagi do projektu programu. Dziękujemy za uwagi!

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem Powiatu, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów Programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny.

Dnia 8 listopada br. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ustalił ostateczną treść projektu programu.

Z konsultacji został sporządzony protokół (do pobrania poniżej).

 • autor: Hanna Lotarska, data: 2023-11-08

Informacja o rozpoczęciu konsultacji

Uprzejmie informuję, iż rozpoczęły się konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowym oraz  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024’’.

Zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do zapoznania się z projektem programu.

Program określa cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy oraz priorytetowe zadania publiczne, które będą realizowane przy współudziale stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Z uwagi na chęć budowy dialogu obywatelskiego oraz realizacji swoich zadań ustawowych w ścisłej współpracy z trzecim sektorem, serdecznie zapraszam do składania uwag i propozycji do przedmiotowego projektu.

Konsultacje odbywają się w formie pisemnej.

Wszelkie uwagi i sugestie można zgłaszać w terminie od dnia 30.10.2023 r. do dnia 7.11.2023 r. do godz. 11:00 w następujący sposób:

- w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, Biuro Obsługi Interesanta – parter;

- pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1,
86- 300 Grudziądz;

- pocztą elektroniczną na adres: bip@powiatgrudziadzki.pl, wpisując w tytule „Roczny program współpracy na rok 2024” oraz poprzez epuap.

Do pobrania:

- uchwała Nr  164/268/2023 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 24 października 2023 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

- projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” – (załącznik do uchwały Nr 164/268/2023 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 24 października 2023 r.).

 

                                                                                                            Starosta Grudziądzki
                                                                                                               /-/  Adam Olejnik

 • autor: Hanna Lotarska, data: 2023-10-24

Aktualizacja Informatora o organizacjach pozarządowych

Urząd Miejski w Grudziądzu planuje zaktualizować obecny Informator, który jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.grudziadz.pl oraz w formie wyszukiwarki na stronie www.spichlerz57.pl. Planowany jest również nowy informator w formie broszury.

Celem aktualizacji Informatora jest stworzenie aktualnej i kompletnej listy podmiotów trzeciego sektora działających na terenie miasta.

Aby Wasza organizacja nadal była ujęta w Informatorze lub została w nim zamieszczona po raz pierwszy, należy wypełnić i podpisać przez przedstawiciela organizacji załączoną ankietę, a następnie dostarczyć ją w najbardziej dogodny dla Państwa sposób, tj. poprzez:

– pozostawienie w Biurze Obsługi Interesantów lub Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 lub

– przesłanie w formie skanu pocztą elektroniczną na adres e-mail ngo@um.grudziadz.pl.

Proszę przesłać logo organizacji (jeżeli posiada) na powyższy adres e-mail. Logotypy proszę przesłać w formacie wektorowym, z czcionkami zamienionymi na krzywe – może być pdf, ai, eps, svg. Jeżeli ktoś nie dysponuje formatem wektorowym, należy przesłać w formacie: jpg, png lub tif w rozdzielczości minimum 300 dpi.

Do ankiety można dołączyć (w zależności od sposobu jej dostarczenia) kserokopię lub skan statutu organizacji (lub regulaminu organizacyjnego – jeżeli podmiot nie posiada statutu).

Ankietę należy dostarczyć do 20 października 2023 r.

Informacje w sprawie ankiety udzielane są osobiście (ul. Ratuszowa 1, pok. 324), telefonicznie (nr 56 45 10 464 i 465) lub w formie elektronicznej (e-mail ngo@um.grudziadz.pl).

 • autor: Hanna Lotarska, data: 2023-10-10

Informacja

W dniu 26.04.2023 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 146/223/2023 unieważnił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2023 z zakresu „Turystyki”.

Unieważnienie konkursu nastąpiło z powodu niewpłynięcia  żadnej oferty

 • autor: Hanna Lotarska, data: 2023-04-27

Wyniki otwartych konkursów ofert z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

Dzisiaj (18 kwietnia br.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozdysponował fundusze na wsparcie organizacji pozarządowych realizujących przedsięwzięcia kulturalne i sportowe w naszym regionie. Dotacje na łączną kwotę 27 000,00 złotych otrzyma 5  ngo-sów, które zrealizują w sumie 9 zadań publicznych

Zmiana terminu składania ofert

Informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2023 do dnia 7 kwietnia 2023 r. w zakresie:

                   1. KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

 1. WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ 
 1. TURYSTYKI

 Ponadto został zmieniony warunek realizacji zadania – tj.  skrócony termin pozwalający na rozpoczęcie zadania po upływie 14 dni od ostatniego terminu składania ofert.

Załączamy również wzór oferty (do pobrania poniżej)

                   - uchwała Nr  144/220/2023 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 5 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2023 z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” oraz „Turystyki”,

                   - załącznik nr 1 – ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

                   - załącznik nr 2 – ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

     - załącznik nr 3 - ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie Turystyki

                  - druk oferty – wzór.

 • autor: Hanna Lotarska, data: 2023-04-05

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2023 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

W dniu 22.03.2023 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 143/214/2023 ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2023 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Informacje dotyczące konkursu zawarte są w uchwale Nr 143/214/2023 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 22.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2023 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Załączamy wzór ofert i sprawozdań (do pobrania poniżej):

- uchwała Nr 143/214/2023 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 22.03.2023 r.,

- druk oferty - wzór;

- druk sprawozdania - wzór.

 • autor: Monika Partyka, data: 2023-03-24

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2023

 W dniu 14 marca 2023 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego (uchwała Nr 142 /209/2023) ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2023 z zakresu :

1.       KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2.       WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

3.       TURYSTYKI

 Szczegóły dotyczące konkursów zawarte są w uchwale Nr  142/209/2023 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 14 marca 2023 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2023 z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz Turystyki.

 

 Załączamy również wzór oferty ( do pobrania poniżej)

 - uchwała Nr  142/209/2023 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 14 marca 2023 r.,

 - załącznik nr 1 – ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 - załącznik nr 2 – ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- załącznik nr 3 - ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie Turystyki

- druk oferty – wzór.

 • autor: Hanna Lotarska, data: 2023-03-14

Powierzenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA ZŁOŻONYCH OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2023

            Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaprasza do wskazania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie:

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

- turystyki;

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

1. Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2023.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. Posiedzenia komisji odbywać się będą w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenia są ważne do dnia 31.12.2023 r.

3. Zadania komisji konkursowej:

- ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartych konkursów ofert,

- proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,

- proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,

- rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego.

4. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

- nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie,

- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

- posiadają wiedzę w dziedzinach obejmujących zakres zadań publicznych określonych w „Rocznym programie współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

5. Zgłoszenia należy składać na załączonym formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia:

- pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

                               ul. Małomłyńska 1

                               86 – 300 Grudziądz

 

- e-mailem:     bip@powiatgrudziadzki.pl

- osobiście:      w Biurze obsługi Interesanta (na parterze Starostwa Powiatowego w Grudziądzu)

 

od dnia 12.01.2023 r. do dnia 26.01.2023 r.

 

6. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych, wynikających z „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie na rok 2023”, w celu opiniowania składanych ofert Zarząd Powiatu Grudziądzkiego powołuje inny skład Komisji Konkursowej.

 

7. Spośród zgłoszonych kandydatów Zarząd Powiatu Grudziądzkiego wybierze osoby do pracy
w komisjach konkursowych, z uwzględnieniem wskazanych w formularzu zgłoszeniowym zadań publicznych.

 

8. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju, Edukacji   i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, tel. 56 45 14 431 lub 56 45 14 404.

 • autor: Hanna Lotarska, data: 2023-01-12

Roczny program współpracy na rok 2023 został uchwalony  

Po przeprowadzonych konsultacjach, które trwały od 24 października do 7 listopada 2022 r., w ramach których nie zgłoszono żadnych uwag i sugestii do przedstawionego projektu programu Rada Powiatu Grudziądzkiego przyjęła „Roczny program współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

 

Poniżej do pobrania:

- Uchwała Nr XL/76/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 listopada 2022 r.

 • autor: Hanna Lotarska, data: 2022-12-01

Powierzenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

 • autor: Natalia Mrozińska, data: 2022-07-21

Zakończyły się konsultacje Rocznego Programu Współpracy Powiatu Grudziądzkiego na rok 2023

Zakończyły się konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

W ramach konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i sugestii do w/w projektu.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem Powiatu, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny.

W dniu 14 listopada  2022 r., Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ustalił ostateczną treść projektu programu.

Z konsultacji został sporządzony protokół (do pobrania poniżej).

 • autor: Hanna Lotarska, data: 2022-11-16

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust 2, art.. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, poz.1812) oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz.945) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2022-10-28

Konsultacje nad projektem programu stanowiącego podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uprzejmie informuję, iż rozpoczęły się konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowym oraz  podmiotami  wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023’’.

W związku z tym zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione  w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego  i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i poz. 1812) do zapoznania się z projektem programu.

Program określa cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy oraz priorytetowe zadania publiczne, które będą realizowane przy współudziale stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Z uwagi na chęć budowy dialogu obywatelskiego oraz realizacji swoich zadań ustawowych w ścisłej współpracy z trzecim sektorem, serdecznie zapraszam do składania uwag  i  propozycji do przedmiotowego projektu.

Konsultacje odbywają się w formie pisemnej.

Wszelkie uwagi i sugestie można zgłaszać w terminie od dnia 24.10.2022 r. do dnia 7.11.2022 r. w następujący sposób:

- w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, Biuro Obsługi Interesanta – parter;

- pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1,
86- 300 Grudziądz;

- pocztą elektroniczną na adres: bip@powiatgrudziadzki.pl, wpisując w tytule „Roczny program współpracy na rok 2023” oraz poprzez epuap.

Do pobrania:

- uchwała Nr  129/171/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 19 października 2022 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

- projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” – (załącznik do uchwały Nr 129/171/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 19 października  2022 r.).

                                                                                                            Starosta Grudziądzki
                                                                                                               /-/  Adam Olejnik

 • autor: Hanna Lotarska, data: 2022-10-19

Ogłoszenie o naborze ofert na realizację zadań publicznych w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) do składania ofert na realizację zadań publicznych w celu zapewniania pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Oferty można składać za pomocą generatora ofert Witkac.pl. pod linkiem https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/1883/generator-ofert-witkac

 • autor: Hanna Lotarska, data: 2022-10-10

NABÓR DO NOWEGO PROGRAMU DOTACYJNEGO „POWSTANIE STYCZNIOWE 1863 – 1864” 

BIURO PROGRAMU „NIEPODLEGŁA” ogłasza nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego – „Powstanie Styczniowe 1863 – 1864”. Program skierowany jest do samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Budżet programu wynosi 4,5 mln zł, a beneficjenci mogą wnioskować o dofinansowanie od 10 000 zł do 80 000 zł. Poziom dofinansowania ze środków programu nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania. Wnioski należy składać do 4 listopada 2022 r. do godz. 15.59.

W 2023 roku będziemy obchodzić 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Ze środków programu dotacyjnego będą wspierane projekty włączające społeczności lokalne w obchody tej rocznicy. Inicjatywy te powinny przyczyniać się do popularyzacji wiedzy na temat organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania Styczniowego w kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej.

Wnioski  należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.   

Więcej informacji znajduje się na stronie:

https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-do-nowego-programu-dotacyjnego-powstanie-styczniowe-1863-1864/

 • autor: Hanna Lotarska, data: 2022-10-10

Powierzenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

 • autor: Natalia Mrozińska, data: 2022-07-21

Ogłoszenie

W dniu 18.07.2022 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 123/154/2022 unieważnił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2022 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Unieważnienie konkursu nastąpiło z powodu niewpłynięcia  żadnej oferty.

W załączeniu:

- uchwała 123/157/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 18.07.2022 r.

 • autor: Monika Partyka, data: 2022-07-18

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021”

drukuj (SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021”)

 • autor: Hanna Lotarska, data: 2022-06-28

Wyniki otwartych konkursów ofert z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

Wyniki otwartych konkursów ofert z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa w 2022 roku

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa w 2022 roku

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2022

W dniu 16 marca 2022 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego (uchwała Nr 113 /125 /2022) ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2022 z zakresu:

Nabór na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaprasza do wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w zakresie:

Głosowanie na kandydatów na członków RDPP V kadencji

Informujemy, że rozpoczęło się głosowanie na kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji. Podczas naboru organizacje pozarządowe z regionu zgłosiły 13 kandydatów. Poniżej znajduje się lista:

Roczny program współpracy na rok 2022 uchwalony

Po przeprowadzonych konsultacjach, które trwały od 18 października 2021 r. do 2 listopada 2021 r. w ramach których nie zgłoszono żadnych uwag i sugestii do przedstawionego projektu programu Rada Powiatu Grudziądzkiego przyjęła „Roczny program współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

Listopadowe szkolenie

Zachęcamy do udziału w ostatnim w tym roku bezpłatnym szkoleniu w ramach zleconego przez Samorząd Województwa zadania pn. „Pracownia NGO 2021 – działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim realizowanego przez TSAS w Toruniu”.

Konsultacje społeczne

Informujemy, iż 14 października 2021 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Program rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego. Aby wziąć udział w spotkaniu należy dokonać rejestracji; można to zrobić wysyłając Formularz zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu zamieszczonych na wskazanych poniżej stronach internetowych:

Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

Informujmy, że w związku z realizacją programu pn. „Zajęcia klubowe w WTZ” zbliża się I tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu.

NGO-sy!

Informujemy, że od 14 października 2021 roku trwają konsultacje społeczne projektu pn. „Program rozwoju gospodarczego województwa kujawsko–pomorskiego”. Z projektem dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w Departamencie Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego (pokój 415), Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Rozpoczęły się konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022’’

Uprzejmie informuję, iż rozpoczęły się konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022’’.