Gospodarka

Bezpośrednie sąsiedztwo dużego ośrodka przemysłowego, jakim jest miasto Grudziądz, stwarza szanse rozwoju inwestycji na terenie powiatu grudziądzkiego, zwłaszcza że posiada on dogodne warunki komunikacyjne w postaci drogi krajowej nr 16, sieci dróg wojewódzkich, lokalnych oraz silnie rozwiniętej infrastruktury komunalnej – wodociągowej i kanalizacyjnej.

W ostatnich latach, dzięki skutecznemu pozyskiwaniu przez powiat grudziądzki środków z Unii Europejskiej, stan tej infrastruktury znacznie się poprawił. Bez wątpienia największym i najważniejszym elementem tej infrastruktury jest autostrada A-1. Budowa autostrady łącząca północ z południem stworzy zarówno dla miasta, jak i powiatu znakomite warunki rozwoju. Poszczególne gminy powiatu grudziądzkiego mają dobrą infrastrukturę techniczną  a mimo to wiele inwestują w jej poprawę. Korzystne perspektywy rozwoju gospodarczego spotęgowało utworzenie specjalnych terenów inwestycyjnych – Grudziądzkiego Parku Przemysłowego w podstrefie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzięki utworzeniu Grudziądzkiego Parku Przemysłowego znacznej poprawie uległy możliwości inwestycyjne, nastąpiło zwiększenie zatrudnienia w przemyśle przyczyniając się tym samym do stworzenia korzystnych perspektyw rozwoju powiatu grudziądzkiego.
Energia odnawialna jest bardzo ważnym elementem wizji gospodarczej powiatu. Samorządy nie ustają w staraniach uruchomienia inwestycji ekologicznych i wykorzystujących zasoby naturalne. Powiat grudziądzki może być jednym z bardziej obiecujących obszarów występowania  złóż gazu łupkowego. Ich ewentualne odkrycie stałoby się motorem napędowym rozwoju gospodarczego i społecznego.
Zimą roku 1972 w miejscowości Marusza, w gminie Grudziądz podczas badań geologicznych, dokonując odwiertu w poszukiwaniu ropy naftowej i gazu, dowiercono się do dolnojurajskiego złoża wód termalnych. Na głębokości 1630 m natrafiono na pokłady ciepłej wody o temp. 44° C, która trysnęła na wysokość ponad 13 m. Natrafiono na źródła gorącej solanki o wysokim stężeniu bromu i jodu. Jej właściwości lecznicze przewyższaja klasą źródła ciechocińskie.
Było to wspaniałe i jednocześnie zaskakujące odkrycie. Analiza chemiczna wypływającej wody, dokonana w 1972 roku, zakwalifikowała ją do wód solankowych o wyjątkowym składzie chemicznym. Dopiero w 2001 roku, pod wpływem rosnącego zainteresowania zasobami geotermalnymi, z inicjatywy Spółki Geotermia Marusza i na podstawie istniejącej dokumentacji PAN, opracowano dokumenty hydrogeologiczne zasobów wód hipertremalnych. Ponowne badania składu solanki potwierdziły jej wyjątkowe właściwości lecznicze, co spowodowało umieszczenie jej na liście złóż kopalin leczniczych. Złoża odkrytej solanki są praktycznie niewyczerpalne. Przy wydobyciu 20 tysięcy litrów na godzinę, tj. prawie pół miliona litrów na dobę, solanki wystarczy na 1000 lat.
Warstwa 1630 m ziemi, chroni ją skutecznie przed zanieczyszczeniami cywilizacyjnymi, gwarantując jej nieskazitelną czystość oraz niezmieniony skład chemiczny, który ukształtowała natura. Z całą pewnością żadne akweny mórz i oceanów, w których dziś kąpie się człowiek, z czystością tej wody konkurować już nie mogą. Od momentu zakończenia procedur dokumentacyjnych, Geotermia przystąpiła do budowy obiektów balneologicznych, umożliwiających wykorzystanie solanki do celów leczniczych. Obiekty znajdują się na terenie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Na terenie powiatu istnieje wiele zakładów wytwórczych, usługowych oraz zakładów związanych z  przetwórstwem płodów rolnych. W zakres podstawowych branży przemysłowych wchodzi produkcja opakowań foliowych i blaszanych, stolarki okiennej i drzwiowej, wyposażenia wnętrz i mebli, urządzeń klimatyzacyjnych, maszyn dla produkcji spożywczej, przewodów wysokociśnieniowych, przetworów rolno-spożywczych, sadownictwo i warzywnictwo.

Podstawową funkcję gospodarczą w powiecie pełni rolnictwo ( użytki rolne zajmują aż 75 % jego powierzchni). Doskonałe gleby i warunki klimatyczne doliny Dolnej Wisły, wysoka kultura agrarna obszarów o tradycjach rolniczych oraz żyzne gleby decydują o tym, że prowadzona jest intensywna produkcja rolna, zwłaszcza zbóż i roślin przemysłowych (gminy Radzyń Chełmiński, Łasin, Gruta, Świecie nad Osą). Znaczny udział w produkcji rolnej ma hodowla zwierząt (głównie gminy Radzyń Chełmiński i Gruta), a na obszarze gminy Grudziądz, Radzyń Chełmiński, Gruta i częściowo Rogóźno – gospodarka agrarna o charakterze podmiejskim.
Istotną rolę w gospodarce powiatu odgrywa wysokotowarowe rolnictwo. Powiat ma wysokie osiągnięcia w uprawie warzyw.

Na terenie powiatu grudziądzkiego istnieją doskonałe warunki do rozwoju przemysłu agroturystycznego. Środowisko geograficzne, a w szczególności strefa doliny Osy, lasy sąsiadujące bezpośrednio z miastem Grudziądz, a także otoczenie jezior: Mełno, Zamkowe Łasińskie i Kuchnia użytkowane są jako tereny rekreacyjne. Penetruje się też kompleksy leśne, a wszystkie wody otwarte wykorzystywane są w celach wypoczynkowych. Na ziemiach usytuowanych w pobliżu jezior: Nogat, Mełno, Kuchnia i Łasińskie na coraz większą skalę dokonuje się rozbudowa bazy letniskowej i turystyczno – rekreacyjnej. Struktura przestrzenno-funkcjonalna powiatu grudziądzkiego jest następstwem procesu historycznego, w ostatniej fazie opartego na miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.