Informacja o pracy Rady Powiatu

Protokół Nr IV/2024 z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego odbytej w dniu 19 czerwca 2024 r.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2024-07-04

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Grudziądzkiego za 2023 rok!  

Podczas obrad IV Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego Radni zatwierdzili Raport o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2023 rok, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok oraz udzielili wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Grudziądzkiego za 2023 rok.

Ponadto Rada Powiatu, w drodze uchwał, przyznała dotacje dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Anny w Radzyniu Chełmińskim na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Podjęto także Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz Uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Grudziądzkiego.

Dokonano również zmian w budżecie dotyczących m.in.:

- zwiększenia zadania pn. "Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1397C wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi nr 1397C Grudziądz-Turznice-Dębieniec" o kwotę 376.257,00 zł,

- utworzenia zadania pn. "Dokumentacja projektowa przebudowy wiaduktu nad linią PKP w miejscowości Szarnoś w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Świecie nad Osą-Lisnowo w km 12+359" na kwotę 47.650,20 zł,

- utworzenia zadania pn. "Dokumentacja projektowa budowy przepustów drogowych" na kwotę 35.000,00 zł.

Na posiedzeniu Radni mogli zapoznać się również z bieżącą pracą jednostek organizacyjnych Powiatu Grudziądzkiego, tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. K. Jagiellończyka w Łasinie oraz Powiatowego Zarządu Dróg.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2024-06-20
 • 448545166_782540457409000_1169149135661352183_n
 • 448585076_782537650742614_7225300590476298361_n
 • 448585850_782539250742454_775176331662913414_n
 • 448632618_782538217409224_4291916398734618941_n
 • 448642328_782539650742414_6334493254468124626_n
 • 448660346_782538114075901_8174489449093852961_n
 • 448729032_782537984075914_1220459262592280731_n
 • 448785042_782537760742603_3427187151769684924_n

Protokół Nr III/2024 z III Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego odbytej w dniu 11 czerwca 2024 r.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2024-06-14

Zakup nowych autobusów dla publicznego transportu zbiorowego!

11 czerwca odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego, podczas której Radni podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2024-2041. Wprowadzone zmiany wynikają z warunków konkursu w ramach "Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności" na realizację przedsięwzięcia "Zakup i dostawa 5 sztuk nowych niskoemisyjnych autobusów dla publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Grudziądzkiego. Etap 1."

Zadanie zostanie zrealizowane dzięki przystąpieniu Wójta Gminy Grudziądz, Wójta Gminy Gruta i Wójta Gminy Świecie nad Osą do współpracy w zakresie sfinansowania wraz z Powiatem Grudziądzkim zakupu nowych autobusów. Zakupione pojazdy będą realizowały zadania w zakresie zapewnienia transportu zbiorowego na terenie naszego powiatu.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2024-06-12
 • 448148912_777791971217182_5449243635546164720_n
 • 448164087_777792144550498_7632182829752559325_n
 • 448165909_777792221217157_7392346997525273469_n
 • 448194633_777792237883822_7602207479713823362_n
 • 448200595_777792197883826_544392740296681166_n
 • 448308022_777792017883844_4021350505554702505_n
 • 448316112_777792057883840_7995876629454187386_n
 • 448316439_777792111217168_220923086226576012_n

Zaproszenie na IV sesję Rady Powiatu

 

W dniu 19 czerwca 2024 r. o godz. 10.30 odbędzie się IV Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2024-06-12

Zaproszenie na III sesję Rady Powiatu

W dniu 11 czerwca 2024 r. o godz. 15.00 odbędzie się III Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2024-06-07

Protokół Nr II/2024 z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego odbytej w dniu 22 maja 2024 roku

 • autor: Monika Bylińska, data: 2024-06-07

II Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

22 maja 2024 r. odbyła się II Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego, na której Kierownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego przedstawili informacje o bieżących pracach w swoich wydziałach i omówili ich strukturę.

Ponadto w wyniku podjętych uchwał dokonano zmian w budżecie oraz powołano: Komisję rewizyjną, Komisję skarg, wniosków i petycji, Komisję budżetu, rolnictwa i transportu publicznego oraz Komisję polityki społecznej. Rada Powiatu przyjęła również Ocenę zasobów pomocy społecznej powiatu grudziądzkiego za rok 2023 oraz Sprawozdanie z realizacji ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023".

 • autor: Monika Bylińska, data: 2024-05-23
 • 443711252_765630545766658_7507094401759483047_n
 • 443718534_765630525766660_5259013093048049250_n
 • 443734683_765630509099995_4603391023578796519_n
 • 443819866_765630645766648_183858411935750986_n
 • 443821036_765630585766654_4017333108535419029_n
 • 443822757_765630819099964_413860557187820672_n
 • 443836374_765630935766619_7653488802807763902_n
 • 444165778_765630539099992_3279153296640593908_n
 • 445175428_765630562433323_8451423040334741039_n
 • 445220989_765630505766662_227657798783315649_n

Protokół Nr I/2024 z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego odbytej w dniu 7 maja 2024 roku

 • autor: Monika Bylińska, data: 2024-05-16

Zaproszenie na II sesję Rady Powiatu

W dniu 22 maja 2024 r. o godz. 10.00 odbędzie się II Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2024-05-16

Pierwsza Sesja VII Kadencji Rady Powiatu Grudziądzkiego za nami!

07.05.2024 r. w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu odbyła się I Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego VII kadencji. Obrady otworzył Radny Senior Grzegorz Masiota. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nowo wybrani Radni złożyli uroczyste ślubowanie. W trakcie obrad wybrany został nowy skład Zarządu oraz prezydium Rady.

Przewodniczącym Rady Powiatu został Krzysztof Klonowski,

Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu zostali Mieczysław Kucharski oraz Marcin Wołoszyn.

W skład Zarządu Powiatu weszli:

Starosta Grudziądzki - Adam Olejnik

Wicestarosta - Marcin Dziadzio

Członkowie Zarządu - Krzysztof Klucznik, Grzegorz Masiota, Aleksander Zadykowicz.

 

Radnym serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z pełnienia tak ważnych funkcji na rzecz rozwoju Powiatu Grudziądzkiego!

 • autor: Monika Bylińska, data: 2024-05-10
 • 438109918_756154323380947_1011750036757703793_n
 • 438119468_756154163380963_6428099718214593695_n
 • 438128743_756154763380903_8744845376352795135_n
 • 438129505_756154823380897_6124079932188409109_n
 • 438144748_756154953380884_2806051009531964845_n
 • 438145132_756154596714253_4191250047499550551_n
 • 438145307_756154463380933_7457949050599221369_n
 • 438145635_756154923380887_235777860747636009_n
 • 438145650_756154970047549_7268738110797250554_n
 • 438165318_756154476714265_6216388090743523710_n
 • 438165833_756154420047604_2492046817299637164_n
 • 438173239_756155033380876_6816110398942564073_n
 • 440777419_756154786714234_4010759867469804346_n
 • 441066157_756154990047547_3712181574596176905_n
 • 441066469_756154656714247_2162918419086145534_n
 • 441070840_756155116714201_8869704619454401562_n
 • 441078727_756154670047579_9022360664148575847_n
 • 441152562_756154633380916_4317375920232853673_n

Protokół Nr LIX/2024 z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego odbytej w dniu 27 marca 2024 r.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2024-04-04

Ostatnia Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego VI Kadencji

27 marca odbyła się ostatnia Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego VI Kadencji. To symboliczny moment, zamykający ponad pięcioletni rozdział pracy. Czas niezwykle pracowity ale również owocny.

Realizacja licznych działań jest zasługą wytężonej pracy Radnych, Kierowników i Pracowników instytucji i jednostek współpracujących z Powiatem Grudziądzkim oraz Kierowników Wydziałów i Pracowników Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Gratulujemy i życzymy realizacji wszystkich planów w życiu zawodowym i osobistym.

 Pierwsza część obrad poświęcona została sprawozdawczości instytucji i jednostek współpracujących z Powiatem Grudziądzkim: Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji, Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu oraz w Wąbrzeźnie, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rada uchwaliła także zmiany w budżecie Powiatu, w wyniku których:

- przeznaczono środki w wysokości 500.000,00 zł na wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych masą asfaltową na gorąco (kwota po zwiększeniu to 1 mln zł),

- zwiększono kwotę do 2.800.000,00 zł na remont drogi powiatowej relacji Boguszewo-Czeczewo,

- kwotę 91.000,00 zł przeznaczono dodatkowo na remont cząstkowy emulsją i grysami (łącznie plan na 2024 r. to kwota 691.000,00 zł).

Wprowadzono również zmiany w zadaniach inwestycyjnych, m.in.:

- utworzenie zadań polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych w miejscowościach: Wielki Wełcz, Rogóźno, Gruta oraz budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Nowa Wieś,

- zwiększenie realizacji zadań:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1398C Grudziądz-Kobylanka-Piaski o kwotę 715.864,00 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 1374C Strzelce-Jankowice o kwotę 1.527.740,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych w miejscowości Kobylanka o kwotę 78.050,00 zł.

Ponadto Rada Powiatu, w drodze uchwały, udzieliła pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin w formie dotacji celowej w wysokości 30.000 zł, związanej z częściowym pokryciem zakupu 10 szt. łóżek manualnych z szafkami i materacami dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie.

Wprowadzono również zmiany w uchwale w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych z uwagi na potrzebę utworzenia nowych przystanków w miejscowości Nowy Dwór.

Wszystkie uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://www.bip.powiatgrudziadzki.pl/51,uchwaly-rady

 • autor: Monika Bylińska, data: 2024-03-29
 • 433882460_731581209171592_2473296876563909003_n
 • 434038248_731581049171608_8270314860660902486_n
 • 434139559_731582465838133_3778332516806354957_n
 • 434145821_731581875838192_4957900805110982221_n
 • 434169755_731581732504873_7545574534574968439_n
 • 434174553_731582485838131_7826874316890044775_n
 • 434191634_731581785838201_4629315368250358753_n
 • 434369325_731581915838188_8156384170845829482_n
 • 434378118_731581719171541_8556440506892895868_n
 • 434389134_731581945838185_8731698502750276865_n
 • 434463530_731581149171598_3725867113144898710_n
 • 434628961_731581969171516_3275907891958072653_n

Protokół Nr LVIII/2024 z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego odbytej w dniu 21 lutego 2024 r.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2024-03-25

Zaproszenie na LIX sesję Rady Powiatu

W dniu 27 marca 2024 r. o godz. 09.30 odbędzie się LIX Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2024-03-19

Protokół Nr LVII/2024 z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego odbytej w dniu 24 stycznia 2024 r.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2024-02-16

Zaproszenie na LVIII sesję Rady Powiatu

W dniu 21 lutego 2024 r. o godz. 10.00 odbędzie się LVIII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2024-02-14

Protokół Nr LVI/2023 z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego odbytej w dniu 20 grudnia 2023 r.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2024-01-22

Zaproszenie na LVII sesję Rady Powiatu

W dniu 24 stycznia 2024 r. o godz. 10.30 odbędzie się LVI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Monika Partyka, data: 2024-01-16

Największy budżet w historii naszego Powiatu uchwalony!

Rada Powiatu, podczas obrad LVI Sesji, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2024 - 2029 oraz uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2024 rok.

Radni ustalili łączną kwotę po stronie dochodów w wysokości 70,7 mln zł, natomiast wydatki w kwocie 75,8 mln zł.

Ponadto Rada Powiatu podjęła uchwały:

- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2023 rok;

- w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023;

- w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych.

Dziękujemy uczniom z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie za muzyczne wprowadzenie w świąteczny nastrój.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2023-12-20
 • 412309266_674695708193476_6230403906635168020_n
 • 412318795_674695768193470_725102397461147047_n
 • 412322041_674695798193467_4069499738411587743_n
 • 412327677_674695984860115_3434360262287720129_n
 • 412332877_674695504860163_4748152936426562374_n
 • 412333280_674695824860131_3862754317881159827_n
 • 412338518_674695471526833_6035199049131023344_n
 • 412348428_674696138193433_8995051222401353876_n
 • 412354891_674695841526796_4176968978111649588_n
 • 412356364_674695964860117_4713461896881357911_n
 • 412368762_674696038193443_2768887732598961983_n

Protokół Nr LV/2023 z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego odbytej w dniu 6 grudnia 2023 r.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2023-12-14

Zaproszenie na LVI sesję Rady Powiatu

W dniu 20 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 odbędzie się LVI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2023-12-13

Zaproszenie na LV sesję Rady Powiatu

 

W dniu 6 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 odbędzie się LV Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2023-11-30

Protokół Nr LIV/2023 z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego odbytej w dniu 15 listopada 2023 r.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2023-11-23

Zaproszenie na LIV sesję Rady Powiatu

W dniu 15 listopada 2023 r. o godz. 08.30 odbędzie się LIV Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

Protokół Nr LIII/2023 z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego odbytej w dniu 18 października 2023 r.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2023-11-07

Protokół Nr LII/2023 z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego odbytej w dniu 27 września 2023 r.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2023-10-17

Zaproszenie na LIII sesję Rady Powiatu

W dniu 18 października 2023 r. o godz. 10.00 odbędzie się LIII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2023-10-11

LII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

27 września br. odbyła się LII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego, podczas której Rada podjęła niżej wymienione uchwały:

Nr LII/41/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2023 rok

Nr LII/42/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2023 - 2029

Nr LII/43/2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Grudziądzkiego

Nr LII/44/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2023 r.

Nr LII/45/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej położenia nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 1401C długości 2500 m między Wiktorowem, a Dębieńcem.

 

Rada Powiatu Grudziądzkiego wyraziła również opinię w sprawie zasad finansowania publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu grudziądzkiego w 2024 r., w związku z czym:

- nie wyrażono zgody na różnicowanie formuł dofinansowania poszczególnych linii autobusowych,

- wyrażono pozytywną opinię w sprawie pokrycia przez Powiat Grudziądzki 25% kosztów administracyjnych oraz kosztów linii P12, na łączną kwotę około 140 tys. zł.

Należy nadmienić, że w ramach prac okołobudżetowych Zarząd Powiatu będzie poszukiwał dodatkowych środków na zwiększenie swojego udziału w realizacji zadania.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2023-09-28
 • 380826304_629165586079822_8258569851104308409_n
 • 380835972_629165526079828_6272819322068654393_n
 • 382226822_629165612746486_6149794593817926444_n
 • 382228812_629163639413350_3550550640801796361_n
 • 382233409_629163599413354_5204024315582176056_n
 • 382237770_629163422746705_4519414222364204571_n
 • 382238114_629163322746715_3784739878680872302_n
 • 382319059_629163686080012_2654520229963496041_n

Protokół Nr LI/2023 z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego odbytej w dniu 30 sierpnia 2023 r.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2023-09-25

Zaproszenie na LII sesję Rady Powiatu

W dniu 27 września 2023 r. o godz. 10.00 odbędzie się LII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2023-09-21

LI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego w dniu 30 sierpnia 2023 r.

Podczas LI Sesji w dniu 30 sierpnia 2023 r. Rada Powiatu Grudziądzkiego podjęła następujące uchwały:

 • Nr LI/36/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2023 rok.
 • Nr LI/37/2023 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
 • Nr LI/38/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2023 r.
 • Nr LI/39/2023 w sprawie zmiany nazwy, siedziby i statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Białochowie.
 • Nr LI/40/2023 w sprawie zmiany statutu Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie.
 • autor: Monika Bylińska, data: 2023-09-04
 • 369922153_613972490932465_8342127332370850889_n
 • 369964745_613972404265807_8370069486806921203_n
 • 370162448_613972517599129_3270586711680969621_n
 • 370216234_613972377599143_61923727202773861_n
 • 370319606_613972480932466_1195993905035698935_n
 • 370343138_613972307599150_7814519844880255844_n
 • 371772925_613971970932517_5379432082546747125_n

Zaproszenie na LI sesję Rady Powiatu

W dniu 30 sierpnia 2023 r. o godz. 10.00 odbędzie się LI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2023-08-23

Protokół Nr L/2023 z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego odbytej w dniu 5 lipca 2023 r.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2023-07-27

Protokół Nr XLIX/2023 z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego odbytej w dniu 21 czerwca 2023 r.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2023-07-03

Zaproszenie na L sesję Rady Powiatu

 

W dniu 5 lipca 2023 r. o godz. 09.00 odbędzie się L Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2023-06-27

XLIX Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego w dniu 21 czerwca 2023 r.

Podczas obrad XLIX Sesji Rada Powiatu Grudziądzkiego podjęła następuje uchwały:

- Uchwała Nr XLIX/24/2023 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego.

- Uchwała Nr XLIX/25/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Grudziądzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2022 rok.

- Uchwała Nr XLIX/26/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego za 2022 rok.

- Uchwała Nr XLIX/27/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2023 rok.

- Uchwała Nr XLIX/28/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Powiatu Grudziądzkiego.

- Uchwała Nr XLIX/29/2023 w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

- Uchwała Nr XLIX/30/2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Grudziądzkiego.

- Uchwała Nr XLIX/31/2023 w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasinie w 2022 r.

- Uchwała Nr XLIX/32/2023 w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie w 2022 r.

- Uchwała Nr XLIX/33/2023 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu grudziądzkiego.

Ponadto Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu Beata Kruszka udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące Oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Grudziądzkiego za rok 2022.

 

Treść podjętych uchwał pod linkiem:

https://www.bip.powiatgrudziadzki.pl/51,uchwaly-rady

 • autor: Monika Bylińska, data: 2023-06-29
 • 347019303_576795361316845_8160438414297292294_n
 • 347139427_576794917983556_3814326101075778660_n
 • 348318012_576794264650288_4008290701728074251_n
 • 348698159_576795004650214_5579479645893406744_n
 • 349840636_576794017983646_4959864195256231442_n
 • 350515383_576794831316898_6023623864138129155_n
 • 352341443_576794944650220_6464331568683957111_n
 • 352373465_576793927983655_8518953153995615707_n

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Grudziądzkiego za 2022 rok!

Rada Powiatu Grudziądzkiego, podczas obrad XLIX Sesji, po przeprowadzeniu dyskusji zatwierdziła Raport o stanie Powiatu oraz sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, po czym udzieliła bezwzględną większością głosów wotum zaufania i jednogłośnie absolutorium Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego.

Wotum zaufania - to podjęta uchwała Rady Powiatu, wyrażająca zaufanie do działalności Zarządu, aprobująca jego bieżącą działalność. Absolutorium to potwierdzenie prawidłowo zrealizowanego budżetu Powiatu.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2023-06-29

Zaproszenie na XLIX sesję Rady Powiatu

W dniu 21 czerwca 2023 r. o godz. 11.00 odbędzie się XLIX Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 

 

 • autor: Monika Bylińska, data: 2023-06-14

Protokół Nr XLVIII/2023 z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2023 r.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2023-05-15

Protokół Nr XLVII/2023 z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego odbytej w dniu 22 marca 2023 r.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2023-04-20

Zaproszenie na XLVIII sesję Rady Powiatu

W dniu 26 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 odbędzie się XLVIII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2023-04-19

Protokół Nr XLVI/2023 z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego odbytej w dniu 1 marca 2023 r.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2023-03-17

Zaproszenie na XLVII sesję Rady Powiatu

W dniu 22 marca 2023 r. o godz. 10.00 odbędzie się XLVII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2023-03-15

Zaproszenie na XLVI sesję Rady Powiatu

W dniu 1 marca 2023 r. o godz. 10.00 odbędzie się XLVI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2023-02-21

Protokół Nr XLV/2023 z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego odbytej w dniu 25 stycznia 2023 r.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2023-02-16

Zaproszenie na XLV sesję Rady Powiatu

W dniu 25 stycznia 2023 r. o godz. 11.00 odbędzie się XLV Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2023-01-17

Protokół Nr XLIV/2022 z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego odbytej w dniu 21 grudnia 2022 r.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2023-01-13

Protokół Nr XLIII/2022 z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego odbytej w dniu 30 listopada 2022 r.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2022-12-16

Zaproszenie na XLIV sesję Rady Powiatu

W dniu 21 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się XLIV Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2022-12-13

Zaproszenie na XLIII sesję Rady Powiatu

W dniu 30 listopada 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się XLIII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2022-11-23

Protokół Nr XLII/2022 z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego odbytej w dniu 9 listopada 2022 r.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2022-11-16

XLII Sesja Rady Powiatu za Nami

Podczas obrad XLII Sesji Rada Powiatu Grudziądzkiego podjęła uchwały w sprawie nadania honorowego tytułu "Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego".

 

"Zasłużeni dla Powiatu Grudziądzkiego" w roku 2022:

 

 1. Krystyna Kaczorowska
 2. Stowarzyszenie "Uśmiech"
 3. Michał Kosowicz
 4. Henryk Makowski
 5. Elżbieta Miłkowska
 6. Danuta Styperek
 7. Agnieszka Wesołowska
 8. Marek Duszyński
 9. Aleksandra Jankowska
 10. Jan Borowski
 11. Koło Gospodyń Wiejskich Szembruczek
 12. Kazimierz Drozdowski
 13. Henryk Zacharski
 14. Elżbieta Fabińska.

 

Niniejszy tytuł został przyznany w uznaniu za szczególne zasługi dla Powiatu Grudziądzkiego, w szczególności za działalność na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego, a także budowania dobrego wizerunku Powiatu i jego promowania.

 

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

 • autor: Monika Bylińska, data: 2022-11-16
 • FB_IMG_1668580827493
 • FB_IMG_1668580832528
 • FB_IMG_1668580835169
 • FB_IMG_1668580837772
 • FB_IMG_1668580840583

Protokół Nr XLI/2022 z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego odbytej w dniu 19 października 2022 r.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2022-11-04

Zaproszenie na XLII sesję Rady Powiatu

W dniu 9 listopada 2022 r. o godz. 8.30 odbędzie się XLII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2022-11-03

XLI Sesja Rady Powiatu za nami

Podczas obrad XLI Sesji Rada Powiatu Grudziądzkiego podjęła następujące uchwały:

Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok.
Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 - 2027.
Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2021 - 2022.
Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Grudziądzkim na lata 2022 - 2024.
Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2022 - 2030.
Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2022 r.
Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie likwidacji Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Powiatu Grudziądzkiego dostępne są pod linkiem:
https://www.bip.powiatgrudziadzki.pl/51,uchwaly-rady

 • autor: Monika Bylińska, data: 2022-10-20
 • FB_IMG_1666251186435
 • FB_IMG_1666251189061
 • FB_IMG_1666251193161
 • FB_IMG_1666251195656
 • FB_IMG_1666251198059
 • FB_IMG_1666251200457

Zaproszenie na XLI sesję Rady Powiatu

W dniu 19 września 2022 r. o godz. 11.00 odbędzie się XLI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2022-10-10

Protokół Nr XL/2022 z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego odbytej w dniu 10 sierpnia 2022 r.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2022-08-31

Obrady XL Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego już za nami

Głównym tematem obrad XL Sesji Rady Powiatu było rozszerzenie powiatowych przewozów pasażerskich o dwie dodatkowe linie komunikacyjne:

P16 Grudziądz, Paderewskiego/Szkoła - Świerkocin II - Grudziądz, Dębowa/pętla - Grudziądz, Dębowa/dworzec - Świerkocin I

- Lisie Kąty - Lisie Kąty/Aeroklub - Mokre/Szkoła (ul. Targowa),

P17 Grudziądz/Intermarche - Marusza - Pokrzywno - Okonin - Mełno - Gruta - Mełno - Boguszewo/szkoła - Linowo - Rychnowo - Świecie n/Osą.

Uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego dostępne pod linkiem:

https://www.bip.powiatgrudziadzki.pl/51,uchwaly-rady

Zobacz galerię obrazków

 • autor: Monika Bylińska, data: 2022-08-11
 • FB_IMG_1660131578817
 • FB_IMG_1660131581550
 • FB_IMG_1660131584249
 • FB_IMG_1660131586626
 • FB_IMG_1660131588738
 • FB_IMG_1660131591477
 • FB_IMG_1660131594892

Zaproszenie na XL sesję Rady Powiatu

W dniu 10 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się XL Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Łukasz Szulc, data: 2022-08-04

Protokół Nr XXXIX/2022 z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego odbytej w dniu 29 czerwca 2022 r.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2022-07-28

XXXIX Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

29 czerwca 2022 r. odbyła się XXXIX Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego, podczas której podjęto szereg następujących

uchwał:

Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Grudziądzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2021 rok.

Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego za 2021 rok.

Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok.

Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w powiatowych przewozach osób o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Powiat Grudziądzki.

Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej powiatu grudziądzkiego za rok 2021.

Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasinie w 2021 roku.

Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie w 2021 roku.

Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Wałdowie Szlacheckim, na własność Powiatu Grudziądzkiego.

Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy chodnika (ciągu pieszo - rowerowego) przy drodze powiatowej nr 1398C Grudziądz - Kobylanka - Piaski.

 

Radni przyjęli także Raport o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2021 rok, przyjęli sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., a także Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021".

 

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu Beata Kruszka przedstawiła Ocenę stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Grudziądzkiego za rok 2021.

 

Uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego dostępne pod linkiem:

https://www.bip.powiatgrudziadzki.pl/51,uchwaly-rady

 • autor: Monika Bylińska, data: 2022-07-01
 • FB_IMG_1656654778452
 • FB_IMG_1656654781023
 • FB_IMG_1656654783165
 • FB_IMG_1656654786155
 • FB_IMG_1656654788924
 • FB_IMG_1656654791755
 • FB_IMG_1656654794067
 • FB_IMG_1656654796630
 • FB_IMG_1656654798753
 • fb_img_1656654801166-1

Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Powiatu

W dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 odbędzie się XXXIX Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2022-06-20

Obrady XXXVIII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego

Obrady XXXVIII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego w dniu 18 maja 2022 roku odbyły się w powiększonym gronie, po raz pierwszy po długiej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Rogóźno Krzysztof Polesiak, Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski, Wójt Gminy Grudziądz Andrzej Rodziewicz, Przewodnicząca Rady Gminy Grudziądz Hanna Kołodziej oraz Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu kom. Tomasz Manuszewski.

Podczas Sesji podjęto następujące uchwały:

Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok.

Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 - 2027.

Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin.

Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Grudziądzkiego do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego.

Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Grudziądzkiego do Stowarzyszenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Grudziądza w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza.

 

Treść podjętych uchwał znajdziecie Państwo pod linkiem ⏬ https://www.bip.powiatgrudziadzki.pl/51,uchwaly-rady

 • autor: Monika Bylińska, data: 2022-05-19
 • FB_IMG_1652938728516
 • FB_IMG_1652938731453
 • FB_IMG_1652938734177
 • FB_IMG_1652938739113
 • FB_IMG_1652938741551

Protokół z XXXVII Sesji Rady Powiatu

 • autor: Monika Bylińska, data: 2022-05-12

Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Powiatu

W dniu 18 maja 2022 r. o godz. 11.00 odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2022-05-10

Protokół z XXXVI Sesji Rady Powiatu

 • autor: Monika Bylińska, data: 2022-04-13

Zaproszenie na XXXVII sesję Rady Powiatu

W dniu 20 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się XXXVII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2022-04-12

Zaproszenie na XXXVI sesję Rady Powiatu

W dniu 23 marca 2022 r. o godz. 14.15 odbędzie się XXXV Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Łukasz Szulc, data: 2022-03-16

Obrady XXXV Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego już za nami

9 marca br. odbyła się XXXV Sesja Rady Powiatu, podczas której podjęto szereg uchwał m. in. uchwałę Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającą uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej. Uchwała ta wprowadza bezpłatne przejazdy dla uchodźców, obywateli Ukrainy.

Ponadto Komendant Miejski Policji insp. Tomasz Lubiejewski przedstawił analizę roczną za 2021 rok o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie grudziądzkim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Omówiono również stan ochrony przeciwpożarowej powiatu grudziądzkiego w roku 2021, który został przybliżony przez Komendanta Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu st. bryg. Roberta Gutowskiego. 

 

Uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego dostępne pod linkiem:

https://www.bip.powiatgrudziadzki.pl/51,uchwaly-rady

 • autor: Monika Bylińska, data: 2022-03-14
 • FB_IMG_1647001037917
  • autor: Monika Bylińska, data: 2022-03-14
 • received_711636513177733.jpeg
  • autor: Monika Bylińska, data: 2022-03-14
 • received_971500706803174.jpeg
  • autor: Monika Bylińska, data: 2022-03-14
 • received_1104825007019632.jpeg
  • autor: Monika Bylińska, data: 2022-03-14
 • received_1171442896933368.jpeg
  • autor: Monika Bylińska, data: 2022-03-14
 • received_5116040925121245.jpeg
  • autor: Monika Bylińska, data: 2022-03-14

Zaproszenie na XXXV sesję Rady Powiatu

 

W dniu 9 marca 2022 r. o godz. 11.00 odbędzie się XXXV Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2022-03-03

Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Powiatu

W dniu 12 stycznia 2022 r. o godz. 11.00 odbędzie się XXXIV Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Łukasz Szulc, data: 2022-01-04

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu

 • autor: Łukasz Szulc, data: 2022-01-04

Protokół z XXXII Sesji Rady Powiatu

 • autor: Łukasz Szulc, data: 2021-12-13

XXXII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Podczas obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego w dniu 8 grudnia 2021 r. zostały podjęte następujące uchwały:

Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok.

Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 - 2024.

Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Grudziądzkiego.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2021-12-09
 • FB_IMG_1638962572935
  • autor: Monika Bylińska, data: 2021-12-09
 • FB_IMG_1638962575463
  • autor: Monika Bylińska, data: 2021-12-09
 • FB_IMG_1638962577637
  • autor: Monika Bylińska, data: 2021-12-09
 • FB_IMG_1638962580299
  • autor: Monika Bylińska, data: 2021-12-09

Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Powiatu

W dniu 17 grudnia 2021 r. o godz. 11.00 odbędzie się XXXIII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Łukasz Szulc, data: 2021-12-06

Zaproszenie na XXXII sesję Rady Powiatu

 W dniu 8 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się XXXII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Łukasz Szulc, data: 2021-12-01
 • skanowanie
  • autor: Łukasz Szulc, data: 2021-12-01
 • skanowanie0001
  • autor: Łukasz Szulc, data: 2021-12-01

Protokół z XXXI Sesji Rady Powiatu

 • autor: Łukasz Szulc, data: 2021-11-30

24 listopada 2021 r. - XXXI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Podczas obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego zostały podjęte następujące uchwały:
✅ Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok.
✅ Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
✅ Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Grudziądzkiego.
✅ Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przyjęcia od gminy - miasto Grudziądz
zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności
publicznej.
✅ Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu
Grudziądzkiego.
✅ Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych.
✅ Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Łasin Duże Zamkowe.
✅ Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie "Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022".
✅ Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grudziądzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

 • autor: Monika Bylińska, data: 2021-11-25

Zaproszenie na XXXI sesję Rady Powiatu

 

 W dniu 24 listopada 2021 r. o godz. 11.00 odbędzie się XXXI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Łukasz Szulc, data: 2021-11-18
 • skanowanie
 • skanowanie0001

Protokół z XXX Sesji Rady Powiatu

 • autor: Łukasz Szulc, data: 2021-11-18

Zaproszenie na XXX sesję Rady Powiatu

 W dniu 10 listopada 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się XXX Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Łukasz Szulc, data: 2021-11-05
 • skanowanie
 • skanowanie0001
 • skanowanie
 • skanowanie0001

Protokół z XXIX Sesji Rady Powiatu

 • autor: Łukasz Szulc, data: 2021-11-02

Zaproszenie na XXIX sesję Rady Powiatu

 

 W dniu 20 października 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się XXIX Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Łukasz Szulc, data: 2021-10-13
 • skanowanie
 • skanowanie0001

Protokół z XXVIII Sesji Rady Powiatu

 • autor: Monika Bylińska, data: 2021-09-23

Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Powiatu

 W dniu 8 września 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Monika Bylińska, data: 2021-08-31
 • zaproszenie
 • zaproszenie (2)

Protokół z XXVII Sesji Rady Powiatu

 • autor: Łukasz Szulc, data: 2021-08-10

Zaproszenie na XXVII sesję Rady Powiatu

W dniu 5 lipca 2021 r. o godz. 09.30 odbędzie się XXVII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

Zaproszenie na XXVI sesję Rady Powiatu

 

W dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 10.30 odbędzie się XXVI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Łukasz Szulc, data: 2021-06-15
 • skanowanie
 • skanowanie0001

Zaproszenie na XXV sesję Rady Powiatu

W dniu 5 maja 2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się XXV Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Natalia Mrozińska, data: 2021-04-29

Protokół z XXIV Sesji Rady Powiatu

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Powiatu

W dniu 14 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się XXIV Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Łukasz Szulc, data: 2021-04-12

Protokół z XXIII Sesji Rady Powiatu

 • autor: Łukasz Szulc, data: 2021-04-12

Zaproszenie na XXIII sesję Rady Powiatu

W dniu 24 marca 2021 r. o godz. 11.00 odbędzie się XXIII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Natalia Mrozińska, data: 2021-03-16
 • skanowanie
 • skanowanie0001

Protokół z XXII Sesji Rady Powiatu

Zaproszenie na XXII sesję Rady Powiatu

W dniu 17 lutego 2021 r. o godz. 11.00 odbędzie się XXII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

Zaproszenie na XXI sesję Rady Powiatu

W dniu 23 grudnia 2020 r. o godz. 11.00 odbędzie się XXI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

Protokół Nr XX/2020 z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego odbytej w dniu 25 listopada 2020 r.

Wczoraj Radni Powiatu Grudziądzkiego ponownie obradowali zdalnie.

Podczas XX sesji Rada przyjęła sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu oraz skuteczności działania Policji za 2019 rok.

Zaproszenie na XX sesję Rady Powiatu

W dniu 25 listopada  2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się XX Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • skanowanie
 • skanowanie0001

Protokół Nr XIX/2020 z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego odbytej w dniu 14 października 2020 r.

 • autor: Łukasz Szulc, data: 2020-11-17

Wykaz głosowań XIX sesji Rady Powiatu

Zaproszenie na XIX sesję Rady Powiatu

W dniu 14 października 2020 r. o godz. 1.00 odbędzie się XVIII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

Protokół z XVIII Sesji wraz z załącznikami

 • autor: Łukasz Szulc, data: 2020-10-06

XVIII Sesja Rdy Powiatu

16 września odbyła się XVIII sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego. Radni zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa po raz pierwszy po ogłoszeniu stanu pandemii obradowali w wyremontowanej sali konferencyjnej.

Zaproszenie na XVIII sesję Rady Powiatu

W dniu 16 września 2020 r. o godz. 11.00 odbędzie się XVIII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

Protokół z XVII Sesji Rady Powiatu

 • autor: Łukasz Szulc, data: 2020-06-29

Zaproszenie na XVII sesję Rady Powiatu

W dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 9.30 w sali konferencyjnej nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu odbędzie się XVII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

Protokół z XVI Sesji Rady Powiatu

 • autor: Łukasz Szulc, data: 2020-06-09

XVI Sesja Rady

Podczas dzisiejszej Sesji Radni Powiatu jednogłośnie udzielili wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego za 2019 r. oraz zatwierdzili sprawozdanie finansowe Powiatu Grudziądzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu.

Zaproszenie na XVI sesję Rady Powiatu

W dniu 3 czerwca 2020 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu odbędzie się XIV Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

Protokół z XV Sesji Rady Powiatu

 • autor: Łukasz Szulc, data: 2020-05-05

Zdalna XV Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego

Po raz pierwszy w historii Powiatu Grudziądzkiego Radni głosowali nad uchwałami zdalnie.

Zaproszenie na sesje Rady Powiatu

W dniu 29 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu odbędzie się XIV Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

Protokół z XIV Sesji Rady Powiatu

 • autor: Łukasz Szulc, data: 2020-03-12

XVI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Radni Rady Powiatu Grudziądzkiego 26 lutego br. przyjęli 3 uchwały m.in. w sprawie utworzenia linii autobusowej na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Zaproszenie na sesje Rady Powiatu

W dniu 26 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu odbędzie się XIV Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

Protokół z XIII Sesji Rady Powiatu

 • autor: Łukasz Szulc, data: 2020-02-13

Zaproszenie na sesje Rady Powiatu

W dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu odbędzie się XIII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

Protokół z XII Sesji Rady Powiatu

Zaproszenie na sesje Rady Powiatu

W dniu 18 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu odbędzie się XI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Łukasz Szulc, data: 2019-12-12
 • zaproszenie na sesje

Protokół z XI Sesji Rady Powiatu

 • autor: Łukasz Szulc, data: 2019-12-12

XI Sesja Rady Powiatu

Podczas kolejnej sesji (27 listopada br.)  radni zatwierdzili sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie oraz głosowali nad uchwałami w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”, w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2020 oraz ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. W porządku obrad znalazły się dwie uchwały zmieniające uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok i określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2019 r. XI Sesja była okazją do podsumowania rocznej działalności Zarządu i Rady Powiatu Grudziądzkiego VI kadencji (podsumowanie rocznej działalności znajduje się w załączniku).

 • autor: Hanna Lotarska, data: 2019-11-28
 • IMG_0198
 • IMG_0202
 • IMG_0205

Zaproszenie na sesje Rady Powiatu

W dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie odbędzie się XI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • skanowanie
 • skanowanie0001

Protokół z X Sesji Rady Powiatu

Protokół z IX Sesji Rady Powiatu

Zaproszenie na sesje Rady Powiatu

W dniu 23 października 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 43 (parter) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie odbędzie się X Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

 • autor: Łukasz Szulc, data: 2019-10-15
 • -
 • -

IX Sesja Rady Powiatu

Podczas wczorajszej sesji radni przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za I półrocze 2019 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2019 – 2022 za I półrocze 2019. Ponadto pod obrady trafiła uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Grudziądzkiego na 2019 r. oraz uchwała dotycząca udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin. Radni przyjęli również uchwały w sprawach: określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2019 r. i wyrażenia zgody na zawarcie umowy „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta”.
W porządku obrad znalazły się uchwały  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3 – letniego Liceum Ogólnokształcącego w 4 – letnie Liceum Ogólnokształcące, 4 – letniego Technikum w 5 – letnie Technikum oraz 3 – letniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w 4 – letnie Liceum Ogólnokształcące w Łasinie, a także uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie. Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej - Kazimierz Sobótka zdał sprawozdanie z działań Nadzorów Wodnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na terenie powiatu grudziądzkiego za rok 2018.

Podczas sesji Starosta Grudziądzki, Adam Olejnik wraz z Przewodniczącą Rady, Marzeną Dembek podziękowali Sołectwu Wielkie Lniska za godne reprezentowanie Powiatu Grudziądzkiego w Dożynkach Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Diecezji Toruńskiej oraz za zdobycie pierwszego miejsca w Konkursie na Najładniejszy Współczesny Wieniec lub Ozdobę Dożynkową.

 • autor: Hanna Lotarska (tekst i zdjęcia)., data: 2019-09-19
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zaproszenie na sesje Rady Powiatu

W dniu 18 września 2019 r. o godz. 11.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu odbędzie się IX Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

 • autor: Łukasz Szulc, data: 2019-09-11

Protokół VIII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego

W dniu 26 czerwca 2019 r. odbyła się VIII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego - w załączeniu protokół z powyższej sesji,

Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Na VIII (26 czerwca br.) sesji gościł Prezydent Grudziądza, Maciej Glamowski, który przedstawił informację o pracy Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, a co za tym idzie o sytuacji finansowej szpitala. „Szpital jest jednym z najbardziej newralgicznych i istotnych części naszego miasta. Jest niezbędny dla zapewnienia mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa …” – powiedział prezydent. W sesji uczestniczyli również Dyrektorzy Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu – Piotr Drzymalski i Łukasz Przychodzki.

Na posiedzeniu Radni Powiatu przyjęli dziesięć uchwał, m.in. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok, w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Grudziądzkiego od dnia 1 września 2019 r. oraz w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 w powiecie grudziądzkim. Pod obrady trafiły także uchwały dotyczące przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej i Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

W porządku obrad znalazły się również uchwały sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie i w Łasinie w 2018 r.

Radni przegłosowali także uchwały dotyczące przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie grudziądzkim na lata 2019 – 2021, a także w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu ich rozliczania i na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Oprócz uchwał przedstawiono informację o działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie i  Wydrznie.

 

 • autor: Hanna Lotarska, data: 2019-06-28
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Hanna Lotarska, data: 2019-06-28

Zaproszenie na sesje Rady Powiatu

W dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu odbędzie się VIII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

 • autor: Anna Łagoda, data: 2019-06-19
 • -
 • -

Protokół VII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego

W dniu 29 maja 2019 r. odbyła się VII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego - w załączeniu protokół z powyższej sesji

Absolutorium dla Starosty i Zarządu

Jednym z głównych punktów VII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego było udzielnie przez radnych jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego za 2018 rok. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedstawił Radzie raport o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2018 r., który uzyskał aprobatę

Protokół VII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego

W dniu 29 maja 2019 r. odbyła się się VII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego. W załączeniu protokół z powyższej sesji.

Zaproszenie na sesje Rady Powiatu

W dniu 29 maja 2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu odbędzie się VII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

VI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

8 maja br radni głosowali nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok. Starosta Grudziądzki Adam Olejnik przedstawił informację o pracy Zarządu Powiatu w okresie między Sesjami i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu

W dniu 8 maja 2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu odbędzie się VI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Protokół V Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego

W dniu 27 marca 2019 r. odbyła się V Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego - w załączeniu protokół z powyższej sesji.

V sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Na ostatniej sesji (27 marca br.) Radni głosowali nad uchwałami zmieniającymi: Wieloletnią Prognozę finansową Powiatu Grudziądzkiego na lata 2019 – 2022 i powołania komisji stałych Rady Powiatu, ich składu osobowego oraz zakresu działania, a także w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu

W dniu 27 marca 2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu odbędzie się V Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Protokół IV Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego

W dniu 26 lutego 2019 r. odbyła się IV Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego - w załączeniu przedstawiamy protokół z sesji

IV Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Podczas kolejnej sesji (26 lutego br.) radni głosowali nad uchwałami w sprawach: zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok i powołania pozostałych członków Komisji skarg, wniosków i petycji Powiatu i jej składu osobowego.

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu

W dniu 26 lutego 2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu odbędzie się IV Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Protokół III Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego

W dniu 28 grudnia 2018 r. odbyła siię III Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego - w załączeniu protokół z sesji

III Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Podczas piątkowej sesji (28 grudnia br.), Radni głosowali nad uchwałami zmieniającymi uchwały w sprawach uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok oraz w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Zaproszenie na sesje Rady Powiatu

W dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu odbędzie się III Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Nowy Starosta Grudziądzki

W środę, 21 listopada br. o godzinie 11.00 odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego VI kadencji podczas której siedemnastoosobowy skład rady złożył ślubowanie oraz wybrał przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady powiatu

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu Grudziądzkiego

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Toruniu pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu Grudziądzkiego odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu

XXXII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Podczas piątkowej sesji (19 października br.) Radni głosowali nad uchwałami zmieniającymi: uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok i określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2018 r.

Uroczysta Sesja

Dnia 12 października br. w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu odbyła się XXXI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego podsumowująca 20 – lecie powstania Powiatu Grudziądzkiego.

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu

W dniu 19 października 2018 r. o godz. 9.30 w sali konferencyjnej nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu odbędzie się XXXII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

XXX Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

W dniu 27 września 2018 roku odbyła się XXX Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego. Podczas obrad  przyjęto dwie uchwały zmieniające w sprawach: uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok oraz uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2018-2021

Zaproszenie na XXX Sesję Rady Powiatu Grudziądzkiego

Zaproszenie na XXX Sesję Rady Powiatu Grudziądzkiego, która odbędzie się dnia26 września 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu

XXIX Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Podczas dzisiejszej sesji (5 września br) Radni głosowali nad uchwałami zmieniającymi: w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok, w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2018 r. oraz w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Grudziądzkiego.

Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Powiatu Grudziądzkiego

Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Powiatu Grudziądzkiego, która odbędzie się dnia 5 września 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu

XXVIII Sesja Rady Powiatu

Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Powiatu Grudziądzkiego, która odbędzie się dnia 27 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu

 • autor: Anna Łagoda, data: 2018-06-19

XXVII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Podczas kolejnej sesji (30 maja br.) radni głosowali nad zmianami budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2018 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2018 – 2022.

Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Powiatu Grudziądzkiego

Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Powiatu Grudziądzkiego, która odbędzie się dnia 30 maja 2018 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu

Kolejna sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

W środę, 28 lutego br. na XXVI posiedzeniu Radni Powiatu Grudziądzkiego przyjęli cztery uchwały w sprawach: ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych, przystąpienia Powiatu Grudziądzkiego do realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” zmian w uchwale budżetowej Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok oraz w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2018 r.

Zaproszenie na posiedzenie XXVI Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego

Przewodniczący Rady Powiatu Grudziądzkiego zaprasza na posiedzenie XXVI Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 r. o godz. 11.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu
Wczoraj (28 grudnia br.) najważniejszym punktem obrad XXV sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego było uchwalenie przedłożonego projektu budżetu na rok 2018. Gospodarz powiatu, Edmund Korgol w swoim wystąpieniu przedstawił przebieg prac związanych z przygotowaniem projektu nowego budżetu oraz omówił dochody, wydatki i ważniejsze zadania inwestycyjne, które są przewidziane do realizacji w przyszłym roku.

Zaproszenie na posiedzenie XXV Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego

Przewodniczący Rady Powiatu Grudziądzkiego zaprasza na posiedzenie XXV Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

XXIV Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Na wczorajszej (29 listopada 2017 r.) sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego Radni Powiatu wysłuchali informacji dotyczących działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie, pracy Powiatowego Zarządu Dróg oraz zasady zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2017/2018 oraz oświadczeń majątkowych pracowników Starostwa Powiatowego i kierowników jednostek podległych Staroście za 2016 r. Ponadto przedstawiono informację Przewodniczący Rady dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Powiatu Grudziądzkiego za 2016 rok i Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Powiatu Grudziądzkiego

Przewodniczący Rady Powiatu Grudziądzkiego zaprasza na posiedzenie XXIV Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu

XXIII Sesja Rady Powiatu

W środę 27 września 2017 r. o godz. 12:00 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Powiatu Grudziądzkiego. W porządku obrad znalazły się dwie uchwały zmieniające uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2017 – 2020

Zaproszenie na XXIII sesję Rady Powiatu Grudziądzkiego

Przewodniczący Rady Powiatu Grudziądzkiego zaprasza na posiedzenie XXIII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego, które odbędzie się w dniu 27 września 2017 r. o godz. 12.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu

XXII Sesja Rady Powiatu

Dnia 25 sierpnia 2017 r. o godz. 12:00 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Powiatu Grudziądzkiego

XXII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Przewodniczący Rady Powiatu Grudziądzkiego zaprasza na posiedzenie XXII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego, które odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2017 r. o godz. 12.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu

Absolutorium dla Starosty i Zarządu

W porządku obrad XXI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego (28 czerwca 2017 r.) znalazły się dwa ważne punkty dotyczące pracy Zarządu: udzielnie przez radnych absolutorium Zarządowi Powiatu za 2016 rok i uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Grudziądzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2016 rok.

Zapraszamy na XXI Sesję Rady Powiatu Grudziądzkiego

Sesja odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. o godzinie 11.30 w Sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu przy ul. Małomłyńskiej 1.

Radni obradowali

Wczoraj (24 maja br.) odbyła się XX Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego, podczas której podjęto uchwały w sprawach:

Zapraszamy na XX Sesję Rady Powiatu Grudziądzkiego

Sesja odbędzie się w dniu 24 maja 2017 r. o godzinie 11.30 w Sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu przy ul. Małomłyńskiej 1.

XIX Sesja

Podczas wczorajszej (19 kwietnia 2017 r.) sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego radni przyjęli informację o stanie bezrobocia na terenie powiatu oraz działalności Powiatowego Urzędu Pracy, którą przedstawił dyrektor Tomasz Pacuszka.

Zapraszamy na XIX Sesję Rady Powiatu Grudziądzkiego

Sesja odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 r. o godzinie 11.00 w Sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu przy ul. Małomłyńskiej 1.

Osiemnasta Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

15 marca br. (środa) odbyło się kolejne posiedzenie sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego, na którym podjęto cztery uchwały: przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Zapraszamy na XVIII Sesję Rady Powiatu Grudziądzkiego

Sesja odbędzie się w dniu 15 marca 2017 r. o godzinie 09.30 w Sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu przy ul. Małomłyńskiej 1.

Radni podjęli uchwały

Dwie uchwały znalazły się w porządku wczorajszej (15 luty br.) , siedemnastej sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego. Obie zostały przyjęte jednogłośnie.

Zapraszamy na XVII Sesję Rady Powiatu Grudziądzkiego

Sesja odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 r. o godzinie 11.00 w Sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu przy ul. Małomłyńskiej 1.

 • autor: Marta Marchlewska, data: 2017-02-09

Budżet na 2017 rok uchwalony

Głosowanie nad zmianami w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na 2016 rok,
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2017 – 2020 - to trzy z jedenastu uchwał wczorajszej (28 grudnia br.) XVI sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego.

Zapraszamy na XVI Sesję Rady Powiatu Grudziądzkiego

Zapraszamy na XVI Sesję Rady Powiatu Grudziądzkiego

XV Sesja Rady Powiatu

Wczoraj (23 listopada 2016 r.) podczas sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego pogratulowano Tomaszowi Pacuszce – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za zdobycie pierwszego miejsca dla PUP przyznanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

XV sesja Rady Powiatu

W dniu 23 listopada 2016 r. o godz. 11.30 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu odbędzie się XV sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

XIV Sesja Rady Powiatu

 • data: 2016-09-08
 • -
 • -
 • data: 2016-09-08

Zapraszamy na XIII Sesję Rady Powiatu Grudziądzkiego

W dniu 29 czerwca 2016 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu odbędzie Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

XII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

W dniu 25 maja br. odbyła się XII w tej kadencji Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego podczas, której ślubowanie złożył nowy Radny Powiatu Pan Mieczysław Kucharski zamieszkały w miejscowości Gać, gm. Grudziądz, który wszedł w miejsce wygasłego mandatu Pana Wawrzyńca Piejko, a tym samym został członkiem Komisji budżetu i finansów, rozwoju gospodarczego i rolnictwa.

XII Sesja Rady Powiatu

 • autor: Hanna Arendt, data: 2016-05-17
 • -

XI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Radni Rady Powiatu Grudziądzkiego w dniu 23 marca br. przyjęli 11 uchwał. Podczas posiedzenia minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Wawrzyńca Piejko Radnego Rady Powiatu Grudziądzkiego obecnej kadencji oraz tragicznie zmarłych osób podczas zamachu w Brukseli

Zapraszamy na XI Sesję Rady Powiatu Grudziądzkiego

W dniu 23 marca 2016 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu odbędzie się XI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Przyszłoroczny budżet uchwalony

„To jeden z najważniejszych dni w funkcjonowaniu samorządu Powiatu Grudziądzkiego” – powiedział Starosta Grudziądzki, Edmund Korgol wnioskując o uchwalenie przedłożonego projektu budżetu na rok 2016. W swoim wystąpieniu włodarz powiatu omówił dochody, wydatki i ważniejsze zadania inwestycyjne, które są przewidziane do realizacji w przyszłym roku

Zapraszamy na X Sesję Rady Powiatu Grudziądzkiego

W dniu 29 grudnia 2015 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu odbędzie się ostania w tym roku Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Radni podjęli uchwały

Trzy uchwały znalazły się w porządku dzisiejszej, dziewiątej sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego. Wszystkie z nich zostały przyjęte jednogłośnie. Radni podjęli zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2015 rok

IX Sesja

W najbliższy piątek, 20 listopada br. w sali 1 Starostwa Powiatowego odbędzie się kolejna, IX sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego, podczas której radni zajmą się głosowaniem nad trzema uchwałami. Początek sesji o godz. 11.00

VIII sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Głosowanie nad zmianami w budżecie, udzielenie pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin - to najważniejsze punkty ósmej sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego, która odbyła się w dniu 28 października 2015 r.

VII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Wczoraj, tj. 30.09.2015 r. po raz siódmy w tej kadencji odbyła się Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego. Pod obrady trafiło sześć projektów uchwał

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Wczoraj (23 czerwca) odbyła się V sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego, na której radni przyjęli sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu oraz udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu

Rada Powiatu w pełnym składzie

Podczas wczorajszej (25.03), czwartej sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego do grona radnych dołączył Roman Rutkowski. Funkcję radnego objął po rezygnacji z mandatu przez Halinę Kowalkowską

Budżet na 2015 rok uchwalony

Podczas wczorajszej (30 grudnia br.) sesji radni powiatu grudziądzkiego przyjęli przyszłoroczny budżet. Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 22.611.651 zł, a wydatki kształtować się będą na poziomie 26.048.151 zł

Komisje w Radzie Powiatu wybrane

Wczoraj (9 grudnia br.) odbyła się druga w tej kadencji sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego. Najważniejszym punktem obrad było powołanie komisji stałych Rady oraz ich składów osobowych

I sesja Rady Powiatu V kadencji

Wczoraj odbyła się inauguracyjna sesja Rady Powiatu, podczas której nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Na pierwszym w tej kadencji posiedzeniu dokonano również wyboru nowych władz - przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady, Starosty i Wicestarosty Powiatu Grudziądzkiego oraz członków Zarządu

Ostatnia sesja Rady Powiatu

W miniony czwartek (6 listopada) odbyła się ostatnia, XXVI, sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego obecnej kadencji. Posiedzenie zdominowały podsumowania i podziękowania za czteroletnią współpracę

Wrześniowa Sesja Rady Powiatu

Sześć uchwał znalazło się w porządku wczorajszej, dwudziestej piątej sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego. Wszystkie z nich zostały przyjęte jednogłośnie

Zarząd z absolutorium

Na wczorajszej (25 czerwca br.), XXIV sesji radni powiatu grudziądzkiego przyjęli sprawozdanie z realizacji budżetu za 2013 rok i udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu. Absolutorium zostało przyjęte jednogłośnie

XXIII sesja Rady Powiatu

Sześć uchwał znalazło się w porządku obrad XXIII sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego, która odbyła się wczoraj (26 marca 2014 r.)

Uchwały i sprawozdania

Na XXII w tej kadencji sesji spotkali się wczoraj (26 lutego br.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu radni powiatu grudziądzkiego

Przyjęto budżet powiatu na 2014 rok

Uchwała dotycząca przyjęcia przyszłorocznego budżetu była najważniejszym punktem obrad wczorajszej, XXI sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego. W planie finansowym na 2014 rok dochody powiatu zaplanowano na kwotę 24.138.839 złotych, a wydatki na poziomie - 26.665.699 zł. Planowany deficyt wyniesie 2.526.860 złotych i zostanie pokryty zaciągniętym kredytem

XX Sesja Rady Powiatu

Na dwudziestej w tej kadencji sesji obradowała w piątek (29 listopada) Rada Powiatu Grudziądzkiego.

Radni przegłosowali uchwały dotyczące m.in. zmian w tegorocznym budżecie powiatu, „Programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2014” (o uchwale piszemy szerzej w „Aktualnościach”) oraz  określenia zadań finansowanych ze środków PFRON przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2013 r.

Podczas sesji przyjęto również informację dotyczącą działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

komentarze (0) (XX Sesja Rady Powiatu )

 • autor: Justyna Osiewicz
 • -
 • -
 • -
 • -

XIX Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Wczoraj (25 września br.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu po raz dziewiętnasty w tej kadencji obradowali radni powiatu grudziądzkiego

komentarze (0) (XIX Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego)

Zarząd z absolutorium

Harmonogram prac Rady Powiatu w rocznym cyklu zawiera najważniejsze sesje – budżetową i absolutoryjną. Decyzje jakie zapadają podczas tych obrad rzutują na roczny porządek pracy nie tylko Zarządu Powiatu Grudziądzkiego ale i wszystkich podległych powiatowi jednostek organizacyjnych. Rada Powiatu Grudziądzkiego zebrała się na XVIII sesji (19 czerwca br.), poświęconej między innymi sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za rok 2012 oraz udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu

komentarze (0) (Zarząd z absolutorium)

XVII Sesja Rady Powiatu

Na kolejnej, siedemnastej w tej kadencji sesji spotkali się dzisiaj (29 marca br.) radni powiatu grudziądzkiego. W porządku obrad znalazły się cztery uchwały

komentarze (0) (XVII Sesja Rady Powiatu)

XVI sesja Rady Powiatu

Pięć uchwał znalazło się w porządku obrad XVI sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego, która odbyła się wczoraj (27 lutego br.)

komentarze (0) (XVI sesja Rady Powiatu )

Budżet na 2013 rok uchwalony

Podczas piątkowej (28 grudnia br.) sesji radni powiatu grudziądzkiego jednomyślnie przyjęli przyszłoroczny budżet. Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 23.079.654 zł, a wydatki kształtować się będą na poziomie 24.106.955 zł

komentarze (0) (Budżet na 2013 rok uchwalony)

Sześć uchwał

Na XIV sesji zebrali się dzisiaj (30 listopada br.) radni Powiatu Grudziądzkiego. Pod obrady Rady trafiło sześć projektów uchwał

komentarze (0) (Sześć uchwał)

XIII sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Dnia 26.09.2012 r. odbyła się XIII sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego. W porządku obrad znalazło się czternaście uchwał. Oprócz decyzji merytorycznych, radni uzupełnili również siedemnastoosobowy skład Rady

komentarze (0) (XIII sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego)

Radni za przyjęciem absolutorium

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za wykonanie ubiegłorocznego budżetu była najważniejszym punktem wczorajszej, XII sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego. – Chciałbym podziękować radnym, swoim współpracownikom z Zarządu, wszystkim pracownikom oraz podmiotom zewnętrznym za wspólną realizację budżetu. Cieszę się, że zarząd, który mam zaszczyt reprezentować po raz kolejny zyskał Państwa zaufanie – mówił tuż po przyjęciu uchwały Starosta Grudziądzki Marek Szczepanowski

komentarze (0) (Radni za przyjęciem absolutorium)

XI sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Sprawozdania oraz informacje na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, przeciwpożarowego, sanitarnego, weterynaryjnego i stanu bezrobocia na terenie powiatu były głównym tematem dzisiejszej, XI sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego

komentarze (0) (XI sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego)

Obrady Rady Powiatu

Cztery uchwały znalazły się w porządku obrad X sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego, która odbyła się wczoraj. Podczas posiedzenia minutą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłego Marka Ostrowskiego, sprawującego funkcję Wicestarosty Grudziądzkiego w latach 2002-2006

komentarze (0) (Obrady Rady Powiatu)

Mamy budżet na 2012

Rada Powiatu Grudziądzkiego uchwaliła dziś (29.12) projekt przyszłorocznego budżetu. W planie finansowym na 2012 rok dochody powiatu zaplanowano na kwotę 20,3 mln złotych, a wydatki wyniosą w sumie 21,8 mln złotych. Planowany deficyt wyniesie niecałe 1,5 mln złotych

komentarze (0) (Mamy budżet na 2012)

VIII sesja Rady

Dzisiaj (30 listopada br.) odbyła się VIII sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego. W porządku obrad znalazły się cztery uchwały.

komentarze (0) (VIII sesja Rady)

VII Sesja Rady Powiatu

W miniony piątek (30 września br.) obradowali radni powiatu grudziądzkiego. W porządku obrad znalazły się cztery uchwały.

komentarze (0) (VII Sesja Rady Powiatu )

Absolutorium dla Zarządu

Na wczorajszej (29 czerwca br.), VI sesji radni powiatu grudziądzkiego przyjęli sprawozdanie z realizacji budżetu za 2010 rok i udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu. Absolutorium zostało przyjęte jednogłośnie

komentarze (0) (Absolutorium dla Zarządu)

V Sesja Rady Powiatu

Wczoraj (28 kwietnia br.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu po raz piąty w tej kadencji obradowali radni powiatu grudziądzkiego

komentarze (0) (V Sesja Rady Powiatu)

Radni powiatu jednogłośnie za budżetem

Uchwała dotycząca przyjęcia tegorocznego budżetu była najważniejszym punktem obrad wczorajszej, IV sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego. Prawie 30 % wydatków pochłoną inwestycje drogowe - m.in. III etap przebudowy drogi Słup-Świecie oraz modernizacja długo oczekiwanych przez mieszkańców odcinków dróg Grudziądz-Nicwałd i Pokrzywno-Słup o łącznej długości 3,2 km

komentarze (0) (Radni powiatu jednogłośnie za budżetem)

III Sesja Rady

Osiem uchwał znalazło się w porządku obrad dzisiejszej, III Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego. Oprócz decyzji merytorycznych, radni uzupełnili również siedemnastoosobowy skład Rady

komentarze (0) (III Sesja Rady )

Starosta wybrany na drugą kadencję

Dotychczasowy Starosta, Marek Szczepanowski będzie gospodarzem powiatu grudziądzkiego przez kolejne cztery lata. Za ponownym wyborem starosty zagłosowała podczas czwartkowej sesji (9 grudnia br.) większość radnych.

komentarze (0) (Starosta wybrany na drugą kadencję )

Rada Powiatu ukonstytuowana

Dzisiaj odbyła się inauguracyjna sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego, na której zaprzysiężono nowych radnych i wybrano przewodniczącego Rady. Funkcję tę ponownie będzie sprawował Jerzy Wołoszyn.

komentarze (0) (Rada Powiatu ukonstytuowana)

Ostatnie sesje

Podsumowania i podziękowania za czteroletnią współpracę zdominowały ostatnie w tej kadencji sesje Rady Powiatu Grudziądzkiego oraz Rad Gmin

komentarze (0) (Ostatnie sesje)

Przedostatnia sesja Rady Powiatu

Zmiany w tegorocznym budżecie były najważniejszym punktem obrad przedostatniej w tej kadencji, XXX, sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego

komentarze (0) (Przedostatnia sesja Rady Powiatu)

XXIX Sesja Rady Powiatu

Na kolejnej, XXIX, sesji obradowali wczoraj radni powiatu grudziądzkiego. W porządku obrad znalazło się siedem uchwał.

komentarze (0) (XXIX Sesja Rady Powiatu)

Rada Powiatu dofinansowała szpital

Dzisiaj, po raz XXVIII, obradowała Rada Powiatu Grudziądzkiego. Podczas posiedzenia radni przyjęli pięć uchwał. Najważniejsza z nich dotyczyła przyznania dofinansowania dla szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie. Udzielone wsparcie w wysokości 19 tys. złotych przeznaczone zostanie na zakup analizatora hematologicznego

komentarze (0) (Rada Powiatu dofinansowała szpital)

XXVII sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Cztery uchwały znalazły się w porządku XXVII sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego, która odbyła się w miniona środę, 2 czerwca

komentarze (0) (XXVII sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego)

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu

Podczas wczorajszej, XXVI sesji, Rada Powiatu Grudziądzkiego udzieliła Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Pracę zarządu radni poparli jednogłośnie

komentarze (0) (Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu )

Marcowa sesja Rady Powiatu

W środę, 24 marca br. na XXV posiedzeniu zebrali się radni powiatu grudziądzkiego. W porządku sesji znalazło się sześć uchwał

komentarze (0) (Marcowa sesja Rady Powiatu )

Ambitnie i na miarę możliwości
Na dzisiejszej, ostatniej w tym roku, sesji radni powiatu grudziądzkiego jednogłośnie przyjęli budżet. Przyszłoroczny plan wydatków i dochodów jest odzwierciedleniem realnych możliwości finansowych samorządu i zarazem aktywnej polityki prowadzonej przez władze powiatu w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych

komentarze (0) (Ambitnie i na miarę możliwości)

Zmienił się skład Zarządu Powiatu
Radna Grażyna Zielińska została nowym członkiem zarządu powiatu grudziądzkiego. Zastąpiła na tym stanowisku Józefa Rumockiego, który z przyczyn osobistych zrezygnował z funkcji

komentarze (0) (Zmienił się skład Zarządu Powiatu)

Współpraca samorządowców szansą rozwoju regionu
4 listopada br., po raz kolejny, obradowali radni powiatu grudziądzkiego. Posiedzenie zgromadziło samorządowców wszystkich szczebli samorządu terytorialnego – gminnego, powiatowego i województwa

komentarze (0) (Współpraca samorządowców szansą rozwoju regionu)

XXI Sesja Rady Powiatu
W środę, 16 września odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego. W porządku obrad znalazło się dziewięć uchwał

komentarze (0) (XXI Sesja Rady Powiatu )

Uchwały i sprawozdania
Na XX Sesji zebrali się we wtorek, 30 lipca br, radni powiatu grudziądzkiego. W porządku obrad znalazło się siedem projektów uchwał

komentarze (0) (Uchwały i sprawozdania)

Sesja absolutoryjna Rady Powiatu Grudziądzkiego
Na wczorajszej -XIX- Sesji radni powiatu grudziądzkiego udzielili absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego. Za przyjęciem absolutorium głosowali wszyscy radni

komentarze (0) (Sesja absolutoryjna Rady Powiatu Grudziądzkiego )

Pracowite obrady
Miniony tydzień upłynął pod znakiem obrad. W środę, 25 marca, w sali sesyjnej Starostwa obradowali radni powiatu grudziądzkiego. Dzień wcześniej, na XXVI posiedzeniu spotkali się radni Gminy Grudziądz

komentarze (0) (Pracowite obrady )

Budżet uchwalony
Podczas wczorajszej sesji radni powiatu grudziądzkiego jednomyślnie przyjęli przyszłoroczny projekt budżetu

komentarze (0) (Budżet uchwalony)

XVI Sesja Rady Powiatu
Trzy uchwały znalazły się w porządku wczorajszej, szesnastej, sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego. Wszystkie z nich zostały przyjęte jednogłośnie

komentarze (0) (XVI Sesja Rady Powiatu)

Z prac komisji
W środę, 8 października br. w sali nr 12 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu na inauguracyjnym posiedzeniu zebrała się Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Dziesięciosobowe gremium obradujące pod przewodnictwem Starosty, Marka Szczepanowskiego, ma przede wszystkim zadanie dokonywania oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu oraz opiniowanie pracy powiatowych służb, inspekcji i straży.

komentarze (0) (Z prac komisji)

Po sesji
W ostatnim dniu września na XV Sesji spotkali się radni Powiatu Grudziądzkiego. Pod obrady Rady trafiło pięć uchwał

komentarze (0) (Po sesji)

Siedem uchwał na sesji
Wczoraj odbyła się XIV Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego, podczas której radni zajęli się głosowaniem nad siedmioma uchwałami.

komentarze (0) (Siedem uchwał na sesji)

Rada Powiatu w pełnym składzie
Ostatnia przed wakacjami, XIII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego odbyła się wczoraj w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu

komentarze (0) (Rada Powiatu w pełnym składzie)

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu
Dzisiaj w sali konferencyjnej Starostwa odbyła się XII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego, której najważniejszym punktem była uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za 2007 rok Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego

komentarze (0) (Jednogłośne absolutorium dla Zarządu)

Z obrad Sesji Rady Powiatu
Wczoraj tj. 19 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu odbyła się kolejna, XI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

komentarze (0) (Z obrad Sesji Rady Powiatu )

Budżet przyjęty jednomyślnie
Po świętach, na ostatniej w tym roku, X sesji spotkali się dzisiaj radni powiatu grudziądzkiego

komentarze (0) (Budżet przyjęty jednomyślnie)

Dwie sesje
W minionym tygodniu odbyły się dwie sesje – Rady Gminy Grudziądz oraz Powiatu Grudziądzkiego

komentarze (0) (Dwie sesje)

IX sesja
W najbliższy piątek, 7 grudnia br. w sali 1 Starostwa Powiatowego odbędzie się kolejna, IX sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

komentarze (0) (IX sesja)

VIII sesja Rady Powiatu Grudziądzkieogo
W dniu 24 października 2007 r. odbyła się VIII sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

komentarze (0) (VIII sesja Rady Powiatu Grudziądzkieogo)

VIII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego
W dniu 24 października 2007 r. o godz. 10.00 odbędzie się VIII sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

komentarze (0) (VIII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego )

VI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego
W dniu 19 czerwca 2007 r. odbyła się VI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

komentarze (0) (VI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego)

VI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego
W dniu 19 czerwca 2007 r. odbędzie się VI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

komentarze (0) (VI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego)

V sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego - informacja
W dniu 25 kwietnia 2007 r. odbyła się V Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

komentarze (0) (V sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego - informacja)