Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu

Wykonawca zadania

Wykonawcą zadania była firma „Inteligentny Dom” sp. z o.o.  z Torunia, która dostarczyła i zamontowała 40 szt. paneli fotowoltaicznych na płaskiej części dachu budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana została na konstrukcji wsporczej. Ponadto  przedmiot zamówienia obejmował także opracowanie projektu technicznego instalacji. Całkowity koszt zadania wyniósł 88 156,00 zł. Odbiór końcowy realizacji zadania nastąpił 6 października 2023 r.

 

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2023-12-13

„Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”

Projekt Nr: RPKP.13.03.00-04-0017/23-00

Informacja o projekcie

 

Tytuł projektu: „Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”

Beneficjent projektu:

- Powiat Grudziądzki

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 13. Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID – 19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, Działania 13.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Okres realizacji projektu: 21.02.2013 – 31.12.2023 r.

Całkowita wartość projektu wynosi nie więcej niż: 146 745,90 zł

Kwota dofinansowania: 144 992,83 zł (co stanowi nie więcej niż 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych)

Cel szczegółowy projektu:  Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych.

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Wybudowana w ramach projektu instalacja fotowoltaiczna będzie wykorzystana do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne, głównie w celu zaspokojenia bieżących potrzeb odbiorców.

 

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2023-12-12