Organizacje

Roczny program współpracy na rok 2022 uchwalony

Po przeprowadzonych konsultacjach, które trwały od 18 października 2021 r. do 2 listopada 2021 r. w ramach których nie zgłoszono żadnych uwag i sugestii do przedstawionego projektu programu Rada Powiatu Grudziądzkiego przyjęła „Roczny program współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

 

Poniżej do pobrania:

- Uchwała Nr XX/47/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 24 listopada 2021 r.

  • data: 2021-11-24

Uchwała program współpracy na radę powiatu

Załącznik do uchwały

  • data: 2021-11-24

Cofnij