Aktualności

„Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że pojazdy, których zakup został dofinansowany przez PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, mogą służyć gminom do dowozu do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID-19 osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia trudności w dotarciu do tych punktów.

Zarząd PFRON podjął w tej sprawie uchwałę w związku z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Uchwała potwierdza możliwość wykorzystania pojazdów  sfinansowanych ze środków PFRON do przewozu do punktów szczepień przeciw COVID-19 wszystkich osób objętych decyzjami wojewodów skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego, a także możliwość aneksowania, na podstawie art. 15 zzf1 ustawy z dnia 2 marca 2020r, umów na podstawie których przekazano dofinansowanie PFRON do zakupu pojazdów.

Przypominamy, że w przypadku aneksowania umowy dotyczącej pojazdów użytkowanych przez gminy  i organizacje pozarządowe właściwym do zawarcia aneksu do umowy jest powiat, na którego terenie znajduje się gmina albo siedziba organizacji pozarządowej.  

W przypadku gdy użytkownikiem pojazdów jest  powiat – aneks z nim zawiera właściwy oddział PFRON.

Załączniki:

  1. Uchwała Zarządu PFRON
  • autor: Monika Partyka, data: 2021-02-11

Cofnij