Aktualności

„Dostępny samorząd – granty”

Powiat Grudziądzki otrzymał dofinansowanie w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedsięwzięcie pt. „Poprawa dostępności do usług publicznych” ma na celu zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla mieszkańców powiatu grudziądzkiego. Planowany jest montaż platformy przyschodowej, wymiana i montaż drzwi wejściowych, zakup tablic z informacją pisaną i piktograficzną oraz oznakowanie alfabetem Braille’a , zamieszczenie na stronie internetowej elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania. Ponadto powiat jako wnioskodawca zamierza poprawić dostępność usług  w swoich jednostkach organizacyjnych poprzez zapewnienie dostępności cyfrowej stron internetowych: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie. Zostanie zakupiona także pętla indukcyjna do obsługi osób słabosłyszących.

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2022-11-29
  • Granty - plakat
    • autor: Hanna Lotarska, data: 2022-11-29

Cofnij