Aktualności

Zaproszenie do współpracy przy ocenie ofert w ramach prac komisji konkursowych

W związku z planowanym ogłoszeniem przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w latach 2023-2025 przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą przystąpić do współpracy podczas prac komisji konkursowych powołanych do oceny ofert w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia 30 listopada 2022 r. do Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na formularzu (do pobrania poniżej). Formularze prosimy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną (dane adresowe podane są w formularzu).

Praca w komisjach ma charakter społeczny. Członkowie komisji spoza Torunia otrzymują zwrot kosztów podróży w wysokości odpowiadającej cenom biletów PKP lub PKS. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych i uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w godzinach pracy urzędu, bądź w wyjątkowych przypadkach w sposób zdalny.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni niezwłocznie.

W przypadku pytań należy skontaktować się z Biurem Współpracy z  Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego pod numerami telefonów podanymi na stronie

internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl lub na adres e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Formularz do pobrania:

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2022-11-29

Cofnij