Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Niedziela 23 Lutego 2020

Imieniny

Izabeli, Damiana, Romany

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Zamówienia publiczne

przetarg nieograniczony
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 3 lat
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-02 14:45
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2019-07-02
Data końca składania ofert: wtorek 2019-07-16 godz. 11:00
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie nr 568181-N-2019 z dnia 2019-07-02 r.

Powiat Grudziądzki: Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 3 lat
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Grudziądzki, krajowy numer identyfikacyjny 87111861000000, ul. ul. Małomłyńska  1 , 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 45 14 400, e-mail promocja@powiatgrudziadzki.pl, faks 56 45 14 401.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiatgrudziadzki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://www.bip.powiatgrudziadzki.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://www.bip.powiatgrudziadzki.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy skladać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Powiat Grudziądzki, ul. Małomłyńska 1, 86 - 300 Grudziądz


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 3 lat
Numer referencyjny: PR.272.1.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 3 lat tj. od 01.10.2019 r. do 30.09.2022 r., i jego jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego tj. organu administracji rządowej wchodzącego w skład zespolonej administracji powiatowej w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) (wykaz jednostek zawiera załącznik nr 5 do siwz). W celu umożliwienia wstępnej oceny kondycji finansowej Zamawiającego oraz zakresu obsługi podajemy informację dotyczącą budżetu Powiatu Grudziądzkiego w 2019 roku w zł.: 1) dochody – 38.417.269,00 zł; 2) wydatki - 44.795.970,00 zł; 3) ilość rachunków bankowych (łącznie: bieżące i pomocnicze) – ok. 50 szt; 4) realizacja poleceń przelewów zewnętrznych w ramach usługi bankowości elektronicznej na rachunkach prowadzonych przez własny bank i inne banki – ok. 33.150 szt – 3 lata; 5) wydawanie na wniosek Zamawiającego czeków – ok. 360 szt – 3 lata; 6) system elektronicznej bankowości - ok. 7 stanowisk; 7) przedłużenie ważności tokenów/kluczy sprzętowych/certyfikatów – ok. 15 szt/3 lata 8) przewidywany średniomiesięczny stan środków na wszystkich rachunkach objętych zamówieniem – ok. 2.000.000,00 zł Podane w niniejszej siwz. ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. Zamówienie obejmuje: 1) Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Grudziądzkiego i jednostek organizacyjnych oraz PINB (otwarcie i obsługa podstawowych i pomocniczych rachunków bankowych). 2) Prowadzenie punktu obsługi kasowej Starostwa Powiatowego dla którego Zamawiający wyznacza pomieszczenie o powierzchni 14,25 m2 usytuowane na parterze w budynku stanowiącym siedzibę Starostwa Powiatowego w Grudziądzu przy ul. Małomłyńskiej 1. Bank wybrany przez Zamawiającego do wykonywania bankowej obsługi budżetu wykona na własny koszt niezbędne prace związane z dostosowaniem ww. pomieszczenia do wymogów związanych z prowadzeniem punktu obsługi kasowej oraz wyposaży je w niezbędny sprzęt. Miesięczna stawka czynszu za wynajem pomieszczenia wyznaczonego do prowadzenia obsługi kasowej wynosić będzie 10 zł/m2 + podatek VAT. Stawka czynszu może ulec zmianie nie częściej niż raz w roku, w przypadku zmiany uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego ustalającej stawki czynszu najmu. Ponadto wynajmujący ponosić będzie: a) koszty związane z eksploatacją pomieszczenia tj: koszty energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wywozu nieczystości według zużycia w przeliczeniu na m2 oraz wody i odprowadzenia ścieków w przeliczeniu na ilość osób na podstawie faktur dostawców. Wysokości stawek za opłaty eksploatacyjne mogą ulec zmianie stosownie do zmian wprowadzanych przez dostawców i obowiązywać będą z chwilą ich wprowadzenia, b) opłaty lokalne i podatki wynikające z innych przepisów, w szczególności podatek od nieruchomości oraz opłaty za telefony. 3) Bank prowadzący punkt obsługi kasowej będzie mógł realizować w tym punkcie inne czynności bankowe wynikające ze świadczonych przez ten bank usług. 4) Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej. 5) Zainstalowanie usługi bankowości elektronicznej w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu grudziądzkiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Białochowie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wydrznie, Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) oraz w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego tj. organu administracji rządowej wchodzącego w skład zespolonej administracji powiatowej czyli łącznie na siedmiu stanowiskach komputerowych. 6) Zapewnienie realizacji przelewów/dyspozycji złożonych w tym samym dniu. 7) Na wniosek Zamawiającego - uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym obowiązywania umowy (limit zadłużenia w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym do kwoty 1.000.000,00 zł) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym: - każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, - od uruchamianego kredytu nie będą pobierane żadne prowizje i opłaty, - wykonawca nie będzie pobierał prowizji i odsetek od niewykorzystanej części kredytu, - kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu pięciu dni od daty złożenia wniosku o kredyt w rachunku bieżącym, - zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia, - kredyt oprocentowany będzie wg stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, która będzie stała w okresie obowiązywania zamówienia, - odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu, - zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadamiania Zamawiającego. 8) Lokowanie wolnych środków na rachunku Powiatu na lokacie typu „Overnight”. Środki pieniężne na rachunku Powiatu typu „Overnight” podlegają oprocentowaniu, które oparte będzie na sumie zmiennej stopy procentowej WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca i marży niezmiennej przez cały okres obowiązywania umowy. Lokata powinna być tworzona wg stanu (salda) środków, nie wcześniej jak po terminie ostatniej sesji przychodzącej, obowiązującej w banku. Likwidacja lokaty nastąpi w dniu następnym z jednoczesną kapitalizacją odsetek na rachunku lokaty i przeksięgowaniem środków na rachunek wskazany przez Zamawiającego. 9) Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869). 10) Oprocentowanie środków na rachunkach budżetu Powiatu i jego jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w stosunku rocznym będzie oparte na zmiennej stawce WIBID 1M minus marża niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. Odsetki będą naliczane w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym. Zmiana wysokości oprocentowania będzie dokonywana w okresach miesięcznych w pierwszym dniu rozpoczynającym okres obrachunkowy w oparciu o stawkę WIBID 1M według notowań z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc bieżący za który naliczane są odsetki. Okresem obrachunkowym jest miesiąc kalendarzowy. Marża banku pozostanie niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy. 11) Przyjmowanie wpłat gotówkowych. 12) Dokonywanie wypłat gotówkowych. 13) Możliwość otwierania w trakcie umowy rachunków pomocniczych dla Powiatu Grudziądzkiego i jego jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 14) Obsługa kasowa musi być prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.08. 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), zasadami wykonywania budżetu i klasyfikacji budżetowej. 15) Szacunkowa wartość wpłat gotówkowych przez punkt kasowy z tytułu należności przypadających Zamawiającemu (np. opłaty komunikacyjne, opłaty za czynności geodezyjne, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, najem lokali mieszkalnych i inne) w formie gotówkowej wynosi 1.500.000,00 zł w ciągu jednego roku, tj. 4.500.000,00 zł w ciągu trzech lat trwania umowy. 16) Punkt obsługi kasowej musi być czynny w godzinach 7:45 do 14:45. 17) Z tytułu prowadzenia czynności obsługi kasowej i bankowej (Cena C1) Zamawiający będzie płacił ryczałt. Płatność dokonywana będzie w miesięcznych równych kwotach w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. 18) Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej żadnych innych opłat i prowizji. 19) Przechowywanie depozytu w postaci dysków zawierających dane gromadzone przez Zamawiającego (między innymi kopie danych geodezyjnych i kartograficznych oraz kopie baz finansowych), składowane poza budynkiem Starostwa Powiatowego w Grudziądzu przez Wykonawcę. Depozyt dostarczany do punktu kasowego będzie znajdował się w zamkniętej i opieczętowanej bezpiecznej kopercie. Wymiana depozytu tj. odbiór depozytu znajdującego się w banku i złożenie następnego będzie odbywało się w każdy piątek w godzinach 12:00- 14:00. 20) System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych (RODO). Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących pracę polegającą na przyjmowaniu wpłat i dokonywaniu wypłat. 2) Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1. czynności. 3) W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy: a) oświadczenie Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5) W przypadku niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników świadczących pracę, o których mowa w pkt 3.4.1. na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy w zakresie czynności wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca zapłaci zamawiającemu kare umowną w wysokości 2.000 zł. za każdy miesiąc.

II.5) Główny kod CPV: 66110000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-10-01   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadają odpowiednie zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie czynności bankowych lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia czynności bankowych
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
koncesje zezwolenia, licencje lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie czynności bankowych lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia czynności bankowych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do siwz; 2) Projekt umowy (projekt umowy musi być zgodny z warunkami określonymi w siwz i ze złożoną ofertą oraz winien być sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.); 3) Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy tj. ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena obsługi bankowej i kasowej

60,00

cena kredytu w rachunku bieżącym

20,00

oprocentowanie rachunków

10,00

oprocentowanie lokat typu "Overnight"

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy oraz określa warunki zmian jeżeli: 1) na Powiat Grudziądzki zostaną nałożone nowe zadania lub zmieni się struktura organizacyjna Powiatu Grudziądzkiego, 2) wprowadzona zostanie modyfikacja systemów informatycznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-16, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grudziądzki ul. Małomłyńska 1, 86 – 300 Grudziądz. 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Grudziądzkim jest Pan Dawid Banasiak – dawid.banasiak@powiatgrudziadzki.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 3 lat”, nr sprawy PR.272.1.3.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

Starosta Grudziądzki

   /-/ Adam Olejnik

Dół formularza

Początek formularza

Dół formula

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kaczerowska
  data wytworzenia informacji: 2019-07-02
 • zdarzenie opublikował: Dawid Banasiak
  data dodania: 2019-07-02 14:46
Załączniki:
Informacja z otwaria ofert
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-16 14:00
Typ zdarzenia: informacja
 • zdarzenie opublikował: Dawid Banasiak
  data dodania: 2019-07-16 13:44
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-30 14:30
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • zdarzenie opublikował: Dawid Banasiak
  data dodania: 2019-07-30 14:32
Załączniki:
[drukuj]